Du hadde muligheten til å avgjøre sykehussaken i november, Ingvild Kjerkol, men lot det være. Du hadde tusenvis av sider med utredninger, tilleggsutredninger, høringer, tilleggshøringer, uttalelser og tilleggsuttalelser i favør av Mjøssykehuset å støtte deg til, men gled unna. Du så bort fra uttalelser fra et stort flertall av ordførere, kommuner, regionråd, medisinske fagmiljøer som støtter Mjøssykehuset ved Mjøsbrua.

Selv ikke beslutninger og vedtak til støtte for Mjøssykehuset som er fattet av Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet, Brukerutvalget i Helse Sør-Øst, styret i SI og styret i HSØ vektla du nok til å bestemme deg. I stedet valgte du å dele ut tilleggsoppdrag om trinnvis utbygging og mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere fram til byggestart. Begge disse oppdragene er nå godt besvart og med soleklar fraråding om trinnvis bygging av Mjøssykehuset.

10. mars får du formelt overlevert svarene på tilleggsoppgavene dine. Det var forventet at du kort tid etter denne datoen ville innkalle til foretaksmøte for endelig å sette sluttstrek med en definitiv beslutning. Men håpet brast. Igjen. Helse- og omsorgsdepartementet har bebudet at man vil måtte bruke god tid på å gjennomgå tilleggsbesvarelsen. Det er å håpe at du parkerer uttalelsen fra byråkraten i HOD og er raskere på labben.

Faktum, som er svært godt kjent for deg, er at dersom en avgjørelse ikke blir tatt innen utgangen av april, vil saken bli ytterligere ett år forsinket. Rapporten fra konseptfasen må være behandlet i styret i HSØ før jul. Dersom du velger å vente med din avgjørelse til etter april, vil man ikke rekke å ferdigstille rapporten tidsnok.

Men hvorfor i all verden må det brukes to måneder på å sette seg inn i svaret på tilleggsoppdragene? Hvorfor MÅ det bestandig dras ut til siste frist med å gi svar? Dette kan tidvis minne om fordum dagers stilskriving på skolen, da man ventet til siste frist. Hvorfor ikke gi litt mer tid enn absolutt minimum til dem som skal arbeide med konseptrapporten?

Din beslutningsvegring er grunnen til at dette nærmer seg en farse. Finner du på ytterligere noe for å utsette beslutningen til etter valget, da har vi havnet i farsen. Du kan ennå unngå den fullkomne komedie; valget er ditt! Jo lenger tid som går, desto flere glemmer selve utgangspunktet for prosessen og hvor mange som går FOR Mjøssykehuset. Det er de som hegner om 0+ som roper høyest nå.

Det gjør også de som foretrekker Mjøssykehuset, men som på grunn av sin fundamentale uvilje mot Moelv er motstandere av det som eksempelvis brukerne ønsker. Der i gården har byutvikling og ansattes reiseveg fortrinn framfor faglige gevinster til fordel for dem som har skoen på.

Men som Ibsen skriver: «Det er ei greit å forstå, hvor skoen trykker når man ikke har den på».