Det er nettopp sterk sentralisering uten videre begrunnelse, kommunedirektøren legger opp til i sitt budsjettforslag. Vi savner en ryddig prosess som begrunner konklusjonen om sammenslåing av Kråkjordet og Lissomskogen barnehager til gigantbarnehage i Gjøvik-målestokk. Vi setter nå vår lit til at Senterpartiets tanker om å ta hele kommunen i bruk er like viktig i de sentrale delene av kommunen som i grendene.

I kommunevalgprogrammet til Senterpartiet 2019-23 gis det uttrykk for at man skal følge opp utredningen om fremtidig barne- og skoleutbygging med utgangspunkt i en desentral struktur. Senterpartiet er i samme programmet opptatt av trafikksikkerhet, og nevner spesielt at man må ta hensyn til - og sikre myke trafikanter i sentrumsområdene. Utfra dette vil vi anta at Senterpartiet ikke vil bidra til enda større trafikk inn i og ut av et allerede trafikkbelastet område med nærhet til sykehus og videregående skole. Ut fra et helse- og miljøperspektiv er det vel heller ikke i Senterpartiets ånd å bidra til at den oppvoksende slekt skal utsettes for unødvendig støy og forurensing fra økt biltrafikk.

I følge barnehage- og utbyggingsplan for kommunen leier Lissomskogen barnehage av Sykehuset Innlandet. Vi er ikke kjent med den nåværende leieavtalens varighet, men vi er kjent med ta det foregår mange prosesser med betydning for sykehusets framtid – både bygningsmessig og innholdsmessig. Er det verdt å ta en risiko ved å «legge alle eggene» i et lånt reir i usikre omgivelser? Vi antar at det ikke er gjort detaljerte vurderinger på kostnadene ved ombygging og ved muligheter for å få kjøpt arealet fra Sykehuset. Gjøvik er vel ikke tjent med flere saker med uavklarte «grunnforhold» og løpske kostnader».

Dersom det nå planlegges for at Lissomskogen barnehage som i dag har 63 unger skal huse Kråkjordets 51, vil en måtte se på parkeringsforhold og vurdere forsvarligheten til sikker levering og henting. Etter det vi kjenner til er det i dag kun 11 parkeringsplasser som kan benyttes av ansatte og til henting og levering. Er det gjort vurderinger med tanke på hvordan dette kan løses? Er det gjort kostnadsberegninger knyttet til utbedringer som sikrer bedre infrastruktur? Vil det kreve endringer av gjeldende reguleringsplan dersom man skal endre trafikkmønster og gateplan?

Hvorfor skal barnehagestrukturen avgjøres med to linjer i budsjettbehandlingen fremfor en egen sak som ser på barnehagestrukturen som helhet? Hvorfor er ikke de minste barnas hverdag viktig nok til å fortjene en egen prosess hvor både foreldre og ansatte kan komme med innspill?

Er det slik at Senterpartiet vil svekke mangfoldet ved å legge ned et variert tilbud ved barnehager med ulike størrelser ved å samle dem i store enheter? For en kommune som satser på trivsel og tilflytting av barnefamilier vil det ta seg dårlig ut å svekke omdømmet ved ikke å lytte til oss som skal være ambassadører for nettopp denne målgruppa. Det er en kjent sak at antall innbyggere legges til grunn for inntektsoverføringer fra Staten til kommunene - færre fornøyde innbyggere fører fort til færre innflyttere og flere utflyttere.

Vi setter vår lit til at Senterpartiet vil bidra til mangfold og fortsatt bidra til at hele kommunen tas i bruk, les her: bidrar til et mangfold av barnehager og at disse på død og liv ikke må legges til sentrum for å vokse seg størst mulig på minst mulig areal.