Som lærere har vi den største forståelse for foreldres bekymringer rundt lærerstreiken. Det er svært uheldig at barn og ungdom blir rammet av streiken etter en lang pandemi, og vi kan ikke være noe annet enn enige. Det er urettferdig at streiken rammer elevene på skolene i Gjøvik, det har vi ingen problemer med å innrømme. Streik er ikke rettferdig for tredjeparten som rammes, og vi har den største sympati med våre elever som ikke får undervisning.

Vi er også bekymret for våre elever. Det er ingen tvil om at de mister mye både faglig og sosialt når vi ikke gjør jobben vår. Det gjør oss vondt at elever og foreldre er bekymrede, men som streikende lærere kjemper vi faktisk ikke bare for dagens elever, men også framtidas elever. Vi er stolte lærere, men vil stå i klasserommet med rak rygg.

Lærerne streiker nå for elevenes rett til faglærte lærere og kompetente pedagoger. Er det rettferdig at ungdommer i Gjøvik blir rammet av streik på grunn av dette? På ingen måte. Men har vi noen andre muligheter til å få KS til å lytte? Per dags dato kjenner vi ikke til noen.

Som dere skriver, er ungdom i en sårbar alder. Vi deler også deres bekymring når det gjelder elever som nå føler at de mangler holdepunkter i hverdagen. Skolen er viktig for elever både sosialt og faglig. De trenger hverdagsrutinene sine. Utdanningsforbundet samarbeider med skolene for å ivareta elevene på best mulig måte. På Gjøvik vgs gjøres det man kan for å ivareta våre mest sårbare og utsatte elever. Dette har Utdanningsforbundet stor forståelse for.

Kjære bekymrede foreldre, selvfølgelig er det utfordrende å følge opp ungdommer mens en selv er i jobb. Likevel oppfordrer vi foreldre til å sammen med ungdommen skaffe seg en oversikt over fagene de mister, og se på planer som er lagt ut. Det er ikke lett å tilegne seg fagstoff på egen hånd, men de bør allikevel gjøre et forsøk. Vi jobber stadig med å utvikle elevenes bevissthet knyttet til egne læringsstrategier i skolen. Kanskje de kan finne nytte i noe av grunnlaget som er lagt her?

Vi oppfordrer ungdommen til å følge timeplanen sin, opprettholde en rutine og være på skolen selv om de ikke har undervisning. Klasserommene er tilgjengelige. Det er også biblioteket og friområder. Her kan ungdommen sammen jobbe med fagene, og de har mulighet til å vise at de kan ta ansvar for egen læring.

Vi forstår at dette kan være utfordrende for ungdom, nettopp derfor er det så viktig at foreldre støtter, motiverer og trygger. Skolen er avhengig av at foreldre spiller på lag, ikke minst i utfordrende tider, som når streiken rammer. Ikke la frustrasjon og bekymring ta overhånd, oppfordre til aktivitet og arbeidsmoral.

Vi har stor forståelse for at foreldre i disse dager er bekymret for hvordan ungdommen opplever fravær av lærere og bortfall av undervisning. Bekymringen er nok mer enn noe knyttet til avsluttende eksamener og standpunktkarakterer. Vil streiken være avgjørende med tanke på dette? Vi deler den samme bekymringen, for vi vet jo veldig godt hva de går glipp av. En trøst er at vi i det norske utdanningssystemet har standpunktkarakterer der faglærer kan gjøre vurderinger på bakgrunn av fagstoffet som er gjennomgått. Det samme gjelder ved lokalgitt eksamen. Når det gjelder sentralgitt eksamen er vi riktignok mer urolige, men også her vil den kompetente faglærer etter beste evne lede elevene inn i eksamensmodus for de fagene det gjelder.

Opplæringsloven gir oss vårt samfunnsoppdrag, og er utgangspunktet for all vår virksomhet på skolen. I formålsparagrafen står det at opplæringa «skal opne dører mot verda og framtida». For at vi som lærere skal kunne oppfylle denne visjonen for elevene, trenger vi kompetente lærere som blir respektert og verdsatt av arbeidsgiver. Derfor streiker vi. Takk for samarbeidet og støtten fra dere foreldre.

Hilsen bekymrede lærere som kjemper for fremtidens skole.