Kapasitet tilpasses nye pasientbehov

Av
DEL

Meninger

Størk Hansen i sykehusaksjonen «Vi som er for 3 akuttsykehus i Oppland; Reinsvoll, Lillehammer og Gjøvik» skriver 3. januar at det planlegges med en betydelig reduksjon i antall senger i den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet. Det er feil.

Sykehusplanleggingen bygger på oppdaterte befolkningsframskrivinger og beregninger av kapasitetsbehov. Framskrivningene anslår hvordan behovet for helsetjenester vil endres i årene som kommer. Kapasitetsbehovet påvirkes av flere forhold. Det ventes en befolkningsutvikling med flere eldre, som har større behov for helsetjenester. Samtidig vil måten vi behandler ulike sykdommer på bli endret. Stadig flere pasienter kan behandles poliklinisk og ved dagbehandling, uten behov for døgnopphold på sykehus, og flere pasienter kan få behandling i hjemkommunen.

Den nye sykehusstrukturen skal legge til rette for disse utviklingstrekkene, og det planlegges med en betydelig økning i antall poliklinikkrom og dagplasser. Behovet for døgnplasser ventes å bli omtrent som i dag fram mot 2040.

Dagens sykehus i Innlandet ble bygget for en langt høyere sengekapasitet enn det som er i bruk i dag. Det er derfor ikke mulig å sammenligne det framtidige behovet for bemannede senger i den nye sykehusstrukturen med den fysiske kapasiteten i dagens bygg, slik det gjøres i Størk Hansens innlegg. Tallet han oppgir som grunnlag for sine beregninger inkluderer også senger ved sykehuset på Kongsvinger, som ikke lenger er en del av Sykehuset Innlandet. Følgelig blir hans påstand om at det vil bli 20 prosent færre sykehussenger feil. Det planlegges med om lag like mange sykehussenger som i dag.

I forhold til dagens bygg, vil et nytt sykehus gi økt fleksibilitet til å justere kapasiteten i takt med aktivitetssvingninger og nye behov. Heller ikke ved nybygg kan imidlertid sengekapasiteten utnyttes fullt ut året rundt. I planleggingen av nye sykehus legges det til grunn en utnyttelsesgrad på 85 prosent.

Det framtidige kapasitetsbehovet i Sykehuset Innlandet er beregnet av Sykehusbygg HF og Helse Sør-Øst RHF. Framskrivingene er et viktig underlag i planleggingen av det framtidige pasienttilbudet i Innlandet og vil bli oppdatert i konseptfasen.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags