Eldreomsorgen skal være best mulig, ikke billigst mulig. Derfor sier vi i Arbeiderpartiet nei til kommersialisering av omsorgen. Vi vil ha flere ansatte med bedre tid, legge til rette for positiv aktivitet, tilby sunn og god mat – og sørge for det som dette innlegget handler om; gode tilbud til mennesker med demens.

Samfunnet må stille opp for dem som trenger oss, fellesskapet, aller mest. Det gjelder ikke minst de mange her i landet som er demente – mellom 80.000 og 100.000 mennesker, og deres om lag 350.000 pårørende. Mange av oss kjenner noen med diagnosen – og alle kan vi en dag risikere at det gjelder oss sjøl. Alle som rammes av demens må møtes med verdighet og en best mulig omsorg. Jo lengre det er mulig å bo i sitt kjente og kjære hjem, jo bedre er det. Derfor er dagaktivitetstilbud til hjemmeboende eldre så viktig, for tryggheten, for å bremse sykdomsutviklingen og framfor alt bidra til så god livskvalitet som mulig.

Fra 1. januar 2020 lovfestes kommunenes plikt til å gi slike tilbud. Samtidig risikerer mange mennesker i denne situasjonen nå å miste sine fine tilbud og møteplasser. Trist og ille!

Regjeringen tar bort den statlige tilskuddsordningen, og legger pengene – uten å øke bevilgningen – i den store kommuneramma. Dermed fordeles pengene på en helt annen måte enn i dag, og ingen aner hva pengene vil bli brukt til i en situasjon med dårlig kommuneøkonomi og dramatiske kutt i svært mange kommuner.

For de fire kommunene Lillehammer, Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten betyr bortfallet av denne tilskuddsordningen til demente et tap på til sammen over 15 millioner kroner neste år. Gjøvik mister mest, 6,7 mill., deretter følger Lillehammer med 4,7 mill., Østre Toten med 2,9 mill. og Vestre Toten med 0,8 mill. kroner. Jeg er sikker på at kommunestyrerepresentantene i disse kommunene, også de som representerer regjeringspartiene, eller har valgt å samarbeide med disse, må være fortvilet. Men Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i regjering og storting vender det døve øret til. Jeg får ikke sagt det ofte nok; det er en nær kopling mellom de nasjonale prioriteringer og mulighetene for å gi gode velferdstilbud og trygghet lokalt.

I den første debatten i Stortinget i høst, Trontaledebatten, var jeg mer opptatt av å henstille regjeringen om å skjønne konsekvensene og endre sin politikk overfor disse demente, enn bare å kritisere. Men de ville ikke engang svare. I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett flytter vi pengene tilbake til tilskuddsordningen, samtidig som vi øker bevilgningen til 400 millioner kroner. Det er helt nødvendig ettersom lovpålegget innføres når vi er bare halvveis til målet om å etablere 9000 slike plasser. Da tar du ikke pengene fra kommunene som har gått foran, slik de fire regjeringspartiene gjør.

De kommunene som har vært flinke til å bygge opp gode dagaktivitetstilbud, og som har vært aktive brukere av tilskuddsordningen, havner nå i et uføre. Men først og fremst er det menneskene som sårt trenger disse tilbudene, som blir rammet – i by- og distriktskommuner. Viktige desentraliserte tilbud kan bli særlig utfordret.

Tilskuddsordningen ble opprettet i 2012 og gir penger til både etablering og drift, og som de aktuelle kommunene har basert virksomheten på. Her har staten med denne ordningen i realiteten sterkt oppfordret kommunene, gjennom flere år – senest nå i høst 2019 – til å legge vekt på å skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag for demente, bygge opp under egenmestring og bidra til at de som ønsker det, skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Dette handler også om nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon.

Jeg er medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité. Mandag denne uka avga komiteen sin budsjettinnstilling. Regjeringspartiene sørget dessverre for at det ble en dårlig dag for mange hjemmeboende demente, særlig på være hjemtrakter, sjøl om det lokalt pågår ulike hederlige «redningsaksjoner», men som igjen dessverre fort kan ramme andre med omsorgsbehov. Det hender også jeg kan se sympatiske trekk hos politiske motstandere, men ikke denne gang.