Det er VG som bringer saken opp igjen i forbindelse med en artikkelserie. VG omtaler saken der Johan Martin Welhaven, tidligere politimester i Vestoppland og tidligere nestleder i Spesialenheten, var under etterforskning.

Saken ble etterforsket av Spesialenhetens settesjef, Gunnar K. Hagen, og henlagt i desember 2018.

VG har i forbindelse med omtalen av saken, bedt to jurister om vurdere henleggelsen. Eva– Marie Stryker sier at Spesialenheten er nådeløse i saker hvor en tjenestemann har begått handlinger som kan stille politiets virksomhet i dårlig lys.

– Mitt inntrykk er at terskelen for å konkludere med brudd på tjenesteplikt eller misbruk av stilling er lavere enn jeg kan se er gjort uttrykk for i denne saken, sier hun til VG.

Advokat Pål S. Jensen karakteriserer henleggelsen som «påfallende vennligsinnet».

– Settesjefen postulerer at det «er på det rene at mistenkte aldri tilegnet seg de to maskinpistolene.» Jeg er kritisk til dette. Ved å markere og flytte maskinpistolene på denne måten, er det etter mitt syn mest nærliggende å anse det som at han hadde tilegnet disse, sier Jensen til VG.

Det var i januar 2017 at Welhaven søkte Politidirektoratet om å overta to våpen som hadde blitt levert til politiet før på 90-tallet. Etter reglene skal slike våpen leveres Kripos og destrueres. Etter ytterligere undersøkelser viste det seg at Welhaven hadde fått innvilget status som våpensamler på feil grunnlag.

Welhaven samler på historiske våpen, og søkte helt åpent om å få overta to våpen fra andre verdenskrig som han visste hadde befunnet seg i politiets beslagssamling siden tidlig på 1990-tallet, uten at noen hadde gjort krav på dem.

Partneradvokat Gunnar K. Hagen hos advokatfirmaet Thallaug AS på Lillehammer ble utnevnt som settesjef for saken, ettersom Welhaven tidligere har vært nestleder ved Spesialenheten for politisaker.

– Det som slår meg er at avgjørelsen er kortfattet, bærer preg av unøyaktigheter og er dårligere begrunnet enn andre saker jeg har befattet meg med, uttaler Stryker til VG.