Selv om ulven forårsaker de største blodbadene, er det fortsatt jerven som forårsaker de største skader og tap av beitedyr, til freda rovdyr, over et stort område i Midt-Norge og Innlandet. I Oppland har vi hatt kontinuerlige angrep av jerv fra siste halvdel av juni., og beitebrukere har måttet avbryte beitesesongen for tidlig for å redusere tapet og dyremassakrene.

Årsaken til at jerven er den største skadevolderen er kort og godt vi har over tid fått en økning i jervebestanden som ligger langt over bestandsmålet. I nabofylket Møre og Romsdal er bestanden neste det dobbelte av bestandsmålet. Oppland med sine 4 ynglinger har også overskudd av jerv. Vandring over fylkesgrensene fører til at en jervebestand ute av kontroll utretter store skader på beitedyra.

Skal beitebruken i våre store utmarksområder ha ei framtid må det til en langt sterkere forvaltning av alle fredede rovdyr, og i vårt område særlig for jerv. Det må legges vekt på forhold for jegerne som gjør det interessant å gjennomføre og å drive jakt. En stor del av fjell- og beiteområdene ligger i landskapsvernområder og nasjonalparker, med restriksjoner på ferdsel utenom å gå. Avstandene flere steder i region 3 er store, og sjøl om vi snakker om lisensjakt, er det samtidig en forvaltning av en rovviltart vi snakker om. Politikere og nasjonalparkstyrer oppfordres til å bidra til å legge til rette for at vedtatte lisenskvoter blir tatt ut i sin helhet, og at det samarbeides om saken over fylkesgrensene.

Dersom det ikke er mulig å få en forvaltning av fredet rovvilt som i praksis fører til at bestandene reguleres ned til bestandsmålene, vil det bli umulig å drive beitebruk i våre store utmarks- og fjellområder. Både fra politisk og faglig hold uttrykkes det klart at det skal stimuleres til økt bruk av utmarksbeite. Skal dette la seg gjøre er det viktig at de samme politikerne tar konsekvensen av manglende forvaltning av rovvilt. Det er også nedfelt i forvaltningen av fredet rovvilt at vi skal ha to delt målsetting med både rovviltsoner og beiteprioriterte områder. Vi opplever stadig vekk angrep fra fredet rovvilt også i de beiteprioriterte områdene. Dette er uholdbart. Uttak av fredet rovvilt i beiteprioriterte områder bør kunne gjennomføres umiddelbart og uten fellingsløyve så lenge bestanden er langt over vedtatte målsettinger.