Regjeringen hadde ment å legge fram Jernbanepakke 4 for Stortinget i høstsesjonen. Men nå blir dette trolig utsatt til vårsesjonen. Det er en del ting Regjeringen ønsker å avklare nærmere før dette direktivet forelegges Stortinget. Samferdselsministeren har imidlertid forsikret oss om at trygghetsforskriftene skal forbli på samme nivå som i dag, og han mener videre at konkurranse er et godt virkemiddel for å utvikle bedre tjenester. Han viser også til behov for teknisk standardisering med utlandet. Men vi i Nei til EU støttet opp om den store streiken torsdag den 10. oktober og stilte oss helt på linje med Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund i denne saken.

Virkeligheten er at råderetten over sikkerhetsstyringen av norsk jernbane skal overføres til EU-systemet (ERA). Videre er det slik at brukerundersøkelser i Sverige og Storbritannia viser at 70 prosent av de spurte ønsker seg tilbake til de tidligere statsdrevne jernbanene – konkurranseprinsippet har ført til kaos. Jamfør Boka «Det store togranet» av journalist Mikael Nyberg. Teknisk standardisering av jernbanen er for øvrig allerede på plass – vi har hatt jernbaneforbindelse med utlandet i mange år. Men det vi får med Jernbanepakke 4, er enda en demontering av en vesentlig del av vår infrastruktur. La oss håpe at utsettelsen vil gi Regjeringen nødvendig forståelse for betydningen av norsk sjølråderett og suverenitet. Det norske folk har ikke bedt om Jernbanepakke 4, og en ser heller ikke fordelen med at billettinntektene fra jernbanen skal havne i private lommer i utlandet. Disse inntektene må selvsagt heller gå inn i statskassen for nye investeringer og vedlikehold av tog og materiell.