Planlegging av dagens Mjøsbrua på 80-tallet aktualiserte togforbindelse nordover fra Gjøvik i retning Dovrebanen. Mange gode og tungtveiende grunner til å planlegge jernbane over Mjøsa den gang og det viktigste var å unngå at Gjøvikbanen ble et blindspor. Sammenknytning over Mjøsa med ei ny Mjøsbru aktualiserer en kombinert veg- og jernbanebru samtidig som et nytt sykehus skal bygges. Dagens politikere bør nå benytte en historisk mulighet til å gi Innlandet et løft med øst-vest forbindelsen i fylket.

Vi har selvfølgelig registrert at det i lang tid har foregått opphetede diskusjoner i Hamar om den videre byggingen av dobbeltspor gjennom byen på veien mot Lillehammer. En jernbane til nytt sykehus med sammenknytning over Mjøsa ved Moelv, slik den innbygger-initierte Facebookgruppen «Tog til nytt sykehus ved Mjøsbrua» ønsker, vil ikke bare lindre de smertefulle dobbeltspordiskusjonene, men bidra til positiv vekst så vel for Hamar som for hele den regionen Hamar og vi andre er en del av.

Bakgrunnen for å igjen rette fokuset mot tog er den miljø- og klimasituasjonen som landet vårt og resten av verden er i; en opphetet klode, ekstremvær med flomkatastrofer, forurenset jord og store og ødeleggende inngrep i dyrka mark, skog og natur.

Vi vil alltid ha behov for transport og vareleveranser med bil i vårt langstrakte og spredt bebygde land, men vi bør nå i 2021 også kunne innrømme at vi ikke kan for all framtid legge opp til bygging av stadig nye 4-felts og 6-felts motorveier som selvfølgelig gir mange en etterlengtet mobilitet, men også bidrar sterkt til å redusere framtidige skadevirkninger.

Mens mange andre regioner i landet vårt har store vekstprosjekter knyttet til næringsutvikling, så mangler Innlandet en klar og bærekraftig strategi for framtida. Nytt sykehus ved Mjøsbua og nye togspor vil bli et slik vekstprosjekt som vi ikke har sett maken til og Innlandet trenger nye arbeidsplasser i hjertet av Mjøsa. Innlandet trenger vekst i flere næringer. Innlandet trenger å vise verden og gjøre oss stolte at vi kan lage et moderne jernbanetilbud knyttet til vitale interesser for utvikling og et bærekraftig helse- og behandlingstilbud.

Nytt togspor over Mjøsa fra Moelv og med kopling til Gjøvikbanen vil ikke bare videreføre historiske handelsruter, men også bidra sterkt til en positiv næringsutvikling for hele Innlandet. Hamar by kan for eksempel bli spart for gjennomkjøring av alle godstog mellom Alnabru og destinasjoner nord for Dovre. Hamar får mindre press på jernbanen sin. Godstog kan styres fra Alnabru via Grefsenlinjen og ny Nittedalsbane opp til Gjøvik og over til Moelv og Dovrebanen.

Dette kan også bidra til å opprette timetog mellom Elverum og Raufoss med forbindelse til Hadeland, Jevnaker og Hønefoss. Briskeby stadion kan vente seg toglaster med elleville fotballfans når HamKam møter Raufoss i eliteserien i fotball. Og områdene på vestsiden av Mjøsa kan vente seg togreisende direkte til Hadlands og Jevnakers attraktive kulturopplevelser. Hamar kan bli navet i et helt nytt togopplegg for Innlandet.

Pendling mellom nye arbeidsmarkeder og Universitet/Høgskoler og boliger, enten det gjelder Lillehammer, Elverum, Hamar eller Gjøvikregionen vil bli vesentlig enklere, ikke minst i snøtunge og mørke vinterdager.

Når det gjelder nytt sykehus på Moelv, så har leger i vår omtalte Facebookgruppe bekreftet at ikke bare ansatte og besøkende til sykehus kan benytte tog, men også flere pasientgrupper med ønske om en stasjon i nærhet av sykehusbygget.

Togspor og eventuell ny motorveibru for E6 over Mjøsa må planlegges samtidig. Oppgradering av Rv. 4 mellom Gjøvik og Mjøsbrua bør ikke skje før jernbanespor er planlagt på strekningen. Og sykehuset bør ikke bygges før jernbanespor og togstasjon er inkorporert i sykehusplanen. Her må Innlandets politikere kjenne sin besøkelsestid. TOGET GÅR NÅ!