I media leser vi Mjøssykehuset sørover på østsida – eller helt ut. Befolkningen/pasientene er neppe tjent med det. 1700 av OAs lesere har «bestemt» at vi ikke ønsker Mjøssykehuset. Befolkningen der disse leserne befinner seg er på mer enn 100.000. Aksjonsgrupper ble oppfordret til å svare (skriver OA).

Trenger vi Mjøssykehuset?

Ja – sier lege/avd.sjef Anja Holstad i OA 15. januar: Vi må samle og styrke fagmiljøene for å kunne gi et helhetlig helsetilbud til de sykeste og de med sammensatte komplekse forløp.

Ja – sier lege/tidl avd.sjef Arne Floor i OA 19. januar: Å få rekruttert spesialister og annet fagpersonell i alle fagområder, vaktordninger, støttefunksjoner og firedobling av kostbart medisinsk utstyr på hvert av dagens fire sykehus er urealistisk! Pasientgrunnlaget vil heller ikke være stort nok på hvert av sykehusene til å kunne gi den behandlingen pasienter i dag har behov/krav på innen for eksempel kreft, hjerte, hjerne, lungesykdommer.

Trenger vi Mjøssykehuset? Ja – sier Pasientombudet i Innlandet v/Tom Østhagen i OA 23. januar 2019:

· Helhetlig behandlingstilbud; somatikk, psykisk helsevern og rus.

· Bedre ressursutnyttelse av begrensede spesialistfunksjoner og mulighet til å arbeide tverrfaglig rundt pasienter med komplekse/sammensatte lidelser.

  • Moderne utstyr og bygg gir bedre rekruttering av høyt kvalifisert og spesialisert personell.
  • Tverrfaglighet og helhet rundt pasienten gir bedret pasientsikkerhet.

Trenger vi Mjøssykehuset?

Ja – sier Jørn Wroldsen, NTNU Gjøvik, Skjalg S. Stavheim, Norwegian Innovation Clusters (NCE) Raufoss og Silje Aschehoug, Sintef Manufacturing Raufoss i OA 7. januar (om Mjøssykehuset i Moelv):

· Norges mest digitale sykehus. Digitale løsninger muliggjør effektive helsetjenester, men krever også forskningsprosjekter og kompetanse. Her står NTNU og SINTEF i en særstilling i Norge.

· Det vil det være mulig å rekruttere fra både Gjøvik, Hamar og Lillehammer.

· Det varierte arbeidsmarkedet i Vestoppland vil også være heldig for sykehuset fordi det tiltrekker seg kvalifisert helsepersonell fra hele landet.

· Det vil være mulig å dra nytte av kompetanseområdene som er representert i Gjøvik-regionen. Det kan bli et moderne foregangssykehus i tett tilknytning til relevante FoU-miljøer, slik gode sykehus gjerne har.

· Har akseptert at den politiske enigheten forutsetter en plassering ved Mjøsbrua (ikke Campus Gjøvik). Samarbeid mellom universitetetet og helseforetaket er viktig.

Gjøvik står altså i en særstilling. Gjøvikregionen ligger langt fremme teknologisk og industrielt, og står for 75 prosent av Innlandets FoU-virksomhet og mer enn 50 prosent av Innlandets eksportinntekter skapes her (Bjørn Iversen i OA 6. januar.

Våre folkevalgte er i stor grad enige om et profesjonelt sykehus for Innlandet ved Mjøsbrua. Dette gjelder Fylkestinget, Valdres, Sør-Østerdalen, Nord-Gudbrandsdalen, Hadeland og ikke minst Gjøvik. Ordfører Torvild Sveen har tatt et klart standpunkt; «Mjøssykehuset skal ligge ved Mjøsbrua – Gjøvik trekker støtten til Mjøssykehuset dersom det ikke bygges der - det er HSØ som har satt sykehussaken i spill».

Det er grunn til å stille seg bak et solid flertall blant våre folkevalgte i Gjøvik, med ordføreren i spissen. Når beslutning om hovedsykehuset er på plass så kan diskusjonen om hva som skal skje lokalt komme under mottoet; «sentraliser det som er nødvendig – desentraliser det som er mulig».

Så sent som i 2018 orienterte prosjektlederen i SI om pasientene i Innlandet og Mjøssykehusets rolle og plassering i den sammenheng. Det skulle være et fullfinansiert stort akutt- og spesialistsykehus for alle i hele Innlandet. Han konkluderte krystallklart med at Mjøsbrua var den optimale plassering (med henvisning til Samfunnsanalyse 2017 v/Asplan Viak). Lokalt skulle det være lokalmedisinske sentre (forenklet fremstilt).

Til Helse Sør-Øst: Ta fornuften tilbake - gå tilbake til et fullfinansiert stort akutt- og spesialistsykehus i Moelv, med tilpassede LMSer rundt omkring i Innlandet. Dette konseptet vil være bærekraftig i lang fremtid; for pasientene og for økonomien (mht til både investering og drift).

Til fylkespolitikere i Innlandet: Hold fast på et topp moderne (universitets)sykehus ved Mjøsbrua for avansert pasientbehandling når det er alvor.

Til kommunepolitikere: Vær edruelige vedrørende sykehusvirksomhet i egen geografi – sett frem krav om gode lokalmedisinske sentre og la objektive helsefagfolk spesifisere hva som er nødvendig og best for befolkningen.

Til Ringsaker kommune spesielt: Dersom det blir et stort sykehus i området så kommer det i Ringsaker. Som regulerende myndighet er det på tide å sikre det med å plassere det i Moelv.

Til dere som bidrar til strid om hovedkonseptet: Slutt - stå sammen med de kreftene som ønsker en ryddig prosess i samsvar med politiske vedtak – Mjøssykehuset i Moelv. Den lokale helsevirksomheten må tilpasses de lokale forholdene og avstanden til Mjøssykehuset.

«Samling i bånn» for helsetjenesten i Innlandet og for en balansert utvikling i Mjøsregionen!

Dersom HSØ ikke tar til fornuft, og anbefaler plassering av hovedsykehuset i Moelv, så satser vi alt på et universitetssykehus på Gjøvik. Vi har nødvendig kompetanse og verdiskaping i regionen som gjør at vi klarer oss. «Leve Vestoppland – skit i Mjøsbyen og Innlandet».