En av mange store utfordringer vår og neste generasjon står overfor er en massiv insektdød. Tyskland ligger midt i hjerte av Europa – på godt og vondt. Et effektivt og industrialisert landbruk med massiv bruk av sprøytemidler av mange slag, både til korn, grønnsaks-, frukt- og grasdyrking, ved siden av en omfattende industriproduksjon og et stort trafikkavtrykk som har store konsekvenser for utslipp av mange slag – på et relativt lite og konsentrert landområde. Det vil si at de negative konsekvensene vises raskere enn i et mer åpent og grisgrendt område, som for eksempel Norge. Men problemstillingene og konsekvensene er de samme, både på kort og lang sikt.

I 2018 kom de første rapportene om en omfattende insektdød. 70 prosent av alle insekter i Tyskland var forsvunnet i løpet av de siste 50 år. Ikke så underlig kanskje når vi de siste tiårene har vært vitne til biedød i stadig større omfang – først i USA, så i Europa og resten av verden.

Det ropes et varsko fra forskere over hele verden – for uten insekter vil vi mennesker i neste omgang få store problemer. For «alt henger sammen med alt». Vi er alle en del av den store sammenhengende næringskjeden – fra insekts- og jordlivet til menneskene. Når en lekk faller ut i næringskjeden så påvirker det alle livsprosesser. Vi lever av og for hverandre. Menneskene er det siste ledd, men påvirkningene kan langsomt gjøre oss sårbare, hvis vi ikke forstår og er ydmyke for vår plass i helheten.

«Dette er dramatisk», tenkte seniorforsker Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). «Insektene er navet i økosystemet vårt. De er sentrale for en rekke funksjoner som vi mennesker er helt avhengige av. Denne nyheten er noe av det mest dramatiske som er kommet på insektsfronten på flere år», sier han til NRK og fortsetter: «Næringskjedene blir påvirket, fugler og pattedyr får ikke mat, jordbruksvekster blir forstyrret eller ødelagt. Insekter er viktige for nedbrytning av organisk materiale som møkk, døde dyr og planterester. Mange planter er avhengige av insekter for frøspredning», sier seniorforskeren.

Dette har også nådd Landbruks- og matdepartementet og de har nå satt i gang tiltak for å motvirke utviklingen. Det vil bli gitt økonomisk støtte til tiltak for å etablere soner som kan være med på å styrke insektenes behov for sprøytefrie områder med planter og busker og trær som samtidig styrker deres behov for mat- og giftfrie leveområder ... og pollinering av vekster som er avhengig av deres innsats. Tiltakene skal administreres av Fylkesmannen. Den første søknadsrunden starter i oktober 2019 og er fortrinnsvis rettet mot bønder, men også hageeiere kan søke.

Forutsetningen er at det på disse områdene ikke sprøytes og at man etablerer små og større områder som tiltrekker seg insekter, bier, humler og lignende. Enkle tiltak som kan få store konsekvenser både for pollinering av planter og styrker livsgrunnlaget for alt liv.

Det er gledelig at regjeringen setter i gang og stimulerer utviklingen med støtte til slike tiltak.

Vi vil oppfordre alle til å delta i dugnaden for å ta vare på de sårbare insektene og igjen fremme forslaget om forbud mot bruk av Round Up og andre sprøytemidler på alle kommunale områder.