Gå til sidens hovedinnhold

Innovasjon uten vekst?

Artikkelen er over 5 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Finn Olav Rolijordet konkluderer i flere innlegg i regionens aviser både med at Eidsiva har utfordringer, og at disse i stor grad skyldes «Eidsivas dyre datter, Eidsiva Vekst». Han refererer i den forbindelse til formålet med Eidsiva Vekst, men er rimelig selektiv når det kommer til hvilke sider av virksomheten han trekker fram. Videre trekker han grunnleggende feil konklusjoner i sin sammenstilling av regnskapstall. Han gjentar at hans analyser og tema ikke besvares av Eidsiva. Da minner jeg om konsernsjefens gjentatte svar i leserinnlegg og flere invitasjoner til å møte oss, eller ta en åpen, direkte debatt i media. Jeg skal her gjøre et forsøk både å informere om Eidsiva Vekst sin rolle i konsernet, og om våre resultater.

Vår rolle: Vi skal ivareta tre hovedoppgaver: 1) Bidra til at konsernet utvikler seg gjennom innovasjon og vekst. 2) Bidra til at vår region er i utvikling siden Oppland og Hedmark i overskuelig framtid er vårt primære markedsområde. 3) Sikre merverdi i konsernets investeringer som ikke er definert som kjernevirksomhet.

Innovasjon og utvikling er nødvendig, og det tør være kjent og akseptert både i norsk og internasjonalt næringsliv, at bedrifter som ikke har fokus på og prioriterer dette, i det lange løp vil tape. Eidsivakonsernet har valgt, slik mange andre konserner gjør, å organisere sin aktivitet innenfor arbeidet med innovasjon, utvikling og videre vekst gjennom Eidsiva Vekst. Alternativet kunne vært å organisere dette arbeidet til konsernstab i Eidsiva. Personlig mener jeg at arbeid med innovasjon og utvikling av nye virksomheter best skjer i en enhet (les selskap) hvor det synliggjøres tydelig både hva man lykkes med og hva man sliter med. Utfordringen for Rolijordet, og andre som ikke er villig til å møte oss til dialog for bedre å forstå sammenhengene, er at de bevisst eller ubevisst trekker flere feilkonklusjoner.

Rolijordet forsøker å gjøre et nummer ut av at gevinsten på 169 millioner kroner ved nedsalget fra 39,7 % til 23,4 % eierpost i Moelven Industrier ASA ikke er reell. Påstanden faller på sin egen urimelighet, da salget av 16 % av aksjene skjedde til FK Agri, med andre ord til en ekstern aktør og til markedsverdi. At den resterende aksjeposten i Moelven Industrier ASA har vært både ned- og oppjustert i ettertid, er i tråd med internasjonalt anerkjente regnskapsprinsipper (IFRS), og har sin bakgrunn i at aksjer skal verdsettes til laveste verdi av anskaffelseskost og reell verdi til enhver tid. Samtlige verdifastsettelser av Moelven aksjen har vært foretatt av eksterne aktører, i likhet med øvrige eierposter i Eidsiva Vekst. Ekstern revisor, valgt av aksjonærene, fører kontroll med de bokførte verdier ved regnskapsframleggelsene hvert kvartal.

Eidsiva bredbånd AS har vært utviklet i et aktivt eierskap av Eidsiva Vekst siden 2004, fram til selskapet ble etablert som eget virksomhetsområde i Eidsivakonsernet høsten 2014. Utviklingen av Eidsiva bredbånd har vært svært viktig for utbredelsen av et bredbåndstilbud i Oppland og Hedmark, slik at vi i dag har tilnærmet 100 % dekning, mye takket være Eidsiva bredbånd sin offensive satsing. Som kjent er bredbånd en forutsetning for både bosetting og etablering og utvikling av bedrifter. Den offensive satsingen har medført høye investeringer i et fibernett i alle kommuner i Oppland og Hedmark, noe som har belastet Eidsiva Vekst sine regnskapsresultater over flere år. Nå har Eidsiva bredbånd passert 50.000 kunder, oppnådd en betydelig markedsandel og kraftig forbedret driften. Vi kan derfor konstatere at Eidsiva bredbånd i dag er kommet gjennom utviklingsfasen, og er blitt en lønnsom virksomhet. Videre har Eidsivakonsernet besluttet at leveranse av bredbånd er en kjernevirksomhet, og følgelig ble Eidsiva bredbånd løftet inn som et virksomhetsområde i Eidsiva høsten 2014. Basert på to eksterne verdivurderinger ble det derfor gjort en avtale mellom Eidsiva Vekst og Eidsiva Energi om kjøp av 91 % av aksjene i Eidsiva bredbånd for rett i underkant av 700 millioner kroner. Rolijordet gjør et nummer av at Eidsiva Energi har brukt 700 millioner kroner på kjøpet, og legger til grunn at dette tapper Eidsiva for kapital. Jeg håper at Rolijordet forstår at en transaksjon mellom mor og datter er kontantnøytral – ingen penger går ut av konsernet. Men igjen følger Eidsivakonsernet grunnleggende regnskapsregler, i denne sammenheng armlengdes avstand med ekstern verdivurdering, i transaksjoner mellom konsernets selskaper.

Så til Rolijordets selektivitet med hensyn til vurderingen av Eidsiva Vekst. Eidsiva Vekst har ved siden av å utvikle Eidsiva bredbånd til en lønnsom virksomhet, vært fødselshjelper for Eidsiva Bioenergi (som også har blitt et eget virksomhetsområde) og i tillegg vært instrumentell i utviklingen av vindkraftsatsingen i Oppland og Hedmark gjennom selskapet Austri Vind, et felleseid selskap med Gudbrandsdal Energi og Statskog Vind. Eidsiva Vekst eier videre majoriteten i Elsikkerhet Norge som i dag er utviklet til en virksomhet som leverer gode resultater. Eidsiva Vekst eier videre 49,5 % av Energy Future Invest AS (EFI) sammen med Hafslund Energi, tidligere sammen med Statkraft. EFI er et såkalt utviklingsfond, hvor det er forutsatt at alle investeringene i de selskapene man er investert i skal være solgt ved årsskiftet 2016/2017. Selskapet er nå inne i salgsprosesser som forventes realisert med klare salgsgevinster.

Ved siden av arbeidet med innovasjon og utvikling av nye virksomheter har konsernet tillagt Eidsiva Vekst viktige oppgaver innenfor Regional Utvikling som;

• Bidrag til etablering av Center for Cyber and Information Security (CCIS) ved Høgskolen i Gjøvik • Betydelig bidrag til utvikling av faglige satsinger ved høgskolene i Oppland og Hedmark • Pådriver for elektrifisering av transportsektoren i regionen • Medeier og pådriver for flere vellykkede Mjøskonferanser på GjøvikGård

• Pådriver lokalt og nasjonalt for InterCity-utbygging og satsing på Gjøvik- og Kongsvingerbanen gjennom arbeid i ulike jernbanefora i samspill med fylkeskommunene og kommuner.

For mer informasjon anbefaler vi å lese årsrapportene om Regional Utvikling for 2013 og 2014, som synliggjør Eidsiva Vekst sitt langsiktige arbeid for å skape utvikling og vekst i regionen. Dette er i tråd med eiernes forventninger om at Eidsiva skal ha en sentral rolle som drivkraft for regional utvikling i Innlandet.

Har Rolijordet andre konstruktive grep og ideer, hører vi gjerne mer om dette, om hvordan en sårt tiltrengt utvikling og vekst i Innlandet kan oppnås. Da ville vi sette pris på om han kunne velge å takke ja til våre mange invitasjoner.

Undertegnede sin erfaring er at det avgjørende for langsiktig verdiskapning er å ha tilgang til kompetent eierskap og kapital som evner å bidra aktivt i et lengre perspektiv. Dette har Eidsiva forsøkt å bidra til gjennom å samle relevant kompetanse i datterselskapet Eidsiva Vekst. Hvorvidt vi har lyktes overlater jeg til andre å evaluere, men angrep på enkeltenheter i Eidsivakonsernet, med selektive eksempler som er preget av feilslutninger, uten å se det i en total sammenheng, mener jeg er lite fruktbart om vi i fellesskap skal lykkes i det lange løp i vår region.

Kommentarer til denne saken