Det er et nasjonalt mål å etablere et «Bioøkonomisk kompetansesenter» i Innlandet. Vi ser at fagmiljøene innenfor gen-/bioteknologi og humanmedisin smelter sammen. Hvilke muligheter gir dette? Innlandets utvikling dreier seg ikke bare om Innlandet. Den har også betydning for nasjonal og internasjonal utvikling. Hva kreves av Innlandets infrastruktur når grønn kompetanse og nye grønne næringer skal avløse oljen? Myndighetene trekker fram bioøkonomi som prioritert oppgave. Innlandets ressursgrunnlag innenfor jord og skog, samt våre sterke fagmiljøer innen gen-/bioteknologi er en viktig del av den grønne løsningen. Vi er best på dette i Norge. På noen områder er vi også best i verden, men det er mer å gå på.

På oppdrag av fylkeskommunen har Sintef utført en analyse av Innlandets bioøkonomipotensiale. Denne ble fulgt opp av en kommunikasjonsstrategi «Bioøkonomi Innlandet». I strategien konkluderes det med at det bør etableres et «Bioøkonomisk kompetansesenter» hvor tverrfaglige kompetansemiljøer samlokaliseres. Dette etter modell av Norsk Maritim kompetansesenter i Ålesund, som huser flere av de aller viktigste aktørene i norsk maritim-klynga.

Sett fra dagens kompetansemiljøer innen gen-/bioteknologi representert med NCE Heidner Biocluster er dette en sterkt ønsket modell. Et stort, spennende tverrfaglig og attraktivt miljø vil sikre rekruttering i konkurranse med andre. Gen-/bioteknologikompetansen er i sterk utvikling. De tradisjonelle fagområdene innen dette feltet er i ferd med å smelte sammen med fagområdene human- og husdyrmedisin. Norsvin samarbeider med humansiden innen computerteknologi, og er partner til 2 store SFI-søknader. Dette i tillegg til mulighetsrommene kronikken til Sæther/Østby i HA 28. mars omhandler hva gjelder fremtidens sykehus og hvilke muligheter som ligger ved en sammensmelting av forskning og kompetanse innen human- og husdyrhelse, genetikk og biologi.

Denne utviklingen vil forsterke seg i framtida, og vi mener at et hovedsykehus for Innlandet bør ta høgde for å bli en viktig katalysator for vekst innen gen-/bioteknologisk forskning og utvikling i samarbeid med eksisterende miljøer. Et hovedsykehus som tar mål av seg å være et forsknings- og universitetssykehus. En samlokalisering av miljøene vil med Innlandets bioøkonomi-vekstpotensiale bidra svært positivt til å lykkes med målene vi har satt oss. Vi mener at valg av en framtidig infrastruktur er viktig for om en vil lykkes med denne strategien eller ikke. I tillegg bør lokaliseringen tilpasses framtidig valg av jernbanetrasé, slik at pendleravstand fra andre sterke fagmiljøer blir så kort som mulig, og med kort avstand fra jernbanestasjon til disse miljøene. En diskusjon om utforming og lokalisering av både jernbanetrasé og nytt hovedsykehus må ta i seg en mye bredere inngang enn det dagens debatt har gjort så langt.