Innlandets gull - skogen - må utnyttes bedre både i forhold til verdiskaping, utviklingspotensiale og som klimaaktør. Innlandet er landets største skogfylke, med 30 prosent av landets produktive skogareal og 40 prosent av avvirket volum til industrielt bruk.

Den bioøkonomiske verdiskapningen har lange tradisjoner, men vi opplever med grønn omstilling en renessanse som kan gi store muligheter for Innlandet.

I Innlandet kan vi skape 25.000 nye arbeidsplasser og øke verdiskapingen med 20 milliarder innen bioøkonominæringene ifølge SINTEF-rapporten Gull i grønne skoger.

FrP må legge til rette for at mer av verdiskapningen forblir i Norge og at mer av trebearbeidingen skjer innenlands. Fra innblanding i fossilt drivstoff og økt bruk av bygningsmaterialer av tre, til produksjon av mat, medisiner og dyrefôr, er utviklingsmulighetene store. Økt verdiskapning i trebearbeidende industri gir betydelige muligheter for økt sysselsetting og avkastning fra skog- og trenæringa. Ringvirkninger av en slik satsing kan føre til bolyst i et fylke som preges av fraflytting.

Virkemiddelapparatet må tilpasses utvikling av nye løsninger for økt bruk av tre.

- Gjennom knoppskyting fra eksisterende sterke miljøer.

- En egen stortingsmelding om grønn industri i Norge.

Restråstoff kan i større grad benyttes til ytterligere foredling. En effektiv logistikk av bistrømmer mellom ulike industriforetak muliggjør bedre utnyttelse. Ny biobasert industri bør etableres som industriclustere, sentralt plassert i logistiske knutepunkter. Effektiv vareflyt mellom videreforedlingsforetak bør være et delmål i store infrastrukturtiltak.

FrP må fortsette den gode jobben for at de viktige offentlige veiene for tømmertransporten godkjennes for 74 tonn totalvekt og det må fortsatt satses på bruprogram med øremerkede midler til å fjerne bruer som flaskehalser for tømmertransporten. Næringa har ikke lenger råd til å kjøre halve tømmerlass.

Frp må også fortsette å se på hvordan man best mulig kan få mer av tømmer over på bane, her må man sørge for optimalisering av jernbanen i form av gode krysningsspor, dobbeltspor, elektrifisering og flere tømmerterminaler på strategiske områder. Effektiv transport har stor betydning både for næringens konkurranseevne og for skogeiers mulighet til å få en god pris for sitt tømmer.

Gjennom effektivisering, en sterk satsing på FoU og klyngesamarbeid vil det sikres at biomasse gir stor verdiskaping i Norge både som energibærer, klimatiltak og næringsutvikling.

Klimadebatten må handle om vekst og muligheter. Ved å få utvikle råvarene, forvalte jord- og skogressursene.

Avgjørende faktorer for og lykkes med å skape 25.000 nye arbeidsplasser og få til denne verdiskapningen er kompetanse, kapital og entreprenør ånd.