«Alt som kan lages av olje kan i utgangspunktet lages av tre» dette skriver GD på lederplass 22. november. Det er gledelig at flere og flere framsnakker skogen og bruk av tre. Som det skrives av redaksjonen i GD; det er viktig at myndighetene trer fram og legger til rette for mer bruk av tre.

Men den største utfordringen med å ta i bruk tre i bygg, ligger i størst grad hos de kommunale myndigheter og hvordan de overordnede kommunale planer, som samfunnsplan og arealplan, blir vedtatt. Det som står i disse planen legger i stor grad føringer på hvordan samfunnet skal utvikle seg, spesielt innenfor bruk av tre.

Ansvaret for hvordan samfunnet skal bygge mer klimavennlig, ligger derfor i stor grad hos lokalpolitikerne i Kommune-Norge. De må ta inn over seg det ansvaret de har. Ved å sørge for at planverket i kommunen er innrettet, slik at det brukes klimavennlige materialer i bygg, fortrinnsvis tre.

Som lokalpolitiker skjønner jeg at dette kan være vanskelig, men skal vi nå klimamålene som settes nasjonalt og lokalt, må vi legge slike føringer inn i det kommunale planverk. Dette er lokalpolitikernes ansvar.

Mange kommuner er i gang med å bygge i tre. Eksempler på dette er Nordre Ål skole i Lillehammer; Biri omsorgssenter i Gjøvik og Ydalir skole i Elverum. Her er det lagt ned mye bra arbeid, men fortsatt står det igjen å få med seg alle utbyggere til å bygge med tre.

Ved at det politisk blir vedtatt at det skal brukes tre, i både nybygg og restaurering, og at administrasjon i kommunen følger opp, vil byggherrer både i det private og det offentlige planlegge for dette. Dette vil igjen øke etterspørselen etter bruken av tre. Igjen får vi lokale arbeidsplasser, i skog og treindustrien, og vi kommer oss ut av oljealderen, og over i den nye trealderen, og får tatt i bruk innlandets «grønne gull».