Politikerne i kommende Innlandet fylkeskommune skal 19. juni vedta hvordan opptak til videregående skole skal foregå. Utdanningsforbundet Hedmark og Oppland vil be politikerne tenke grundig gjennom konsekvensene av vedtaket som skal fattes.

Det er to mulige inntaksmodeller; karakterbasert inntak eller nærskoleprinsippet. Vi er bekymret for en modell med karakterbasert skolevalg. Vi ser en risiko for at situasjonen kan endre seg i en negativ retning med et redusert tilbud ute i distriktene og mer konkurranse om elevene i sentrale strøk.

I Toten/Gjøvikområdet, på Hedemarken og i Kongsvingerregionen ser vi allerede i dag at elever søker seg til de store skolene. Dermed blir det mer sårbart for tilbudet i distriktene. Vi frykter at skolene kommer i en konkurransesituasjon. Det vil hemme samarbeid og fremme konkurranse, noe vi anser som en uønsket utvikling. Det bryter med prinsippet om et likeverdig utdanningstilbud.

De videregående skolene er viktige i fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Stabile skoler med studietilbud tilpasset det lokale næringslivet er avgjørende. Vi mener en modell som ivaretar nærskoleprinsippet, gir best forutsigbarhet og er best egnet til dette formålet.

Vi mener at inntaksmodellen må ha en viss fleksibilitet. Den må som hovedprinsipp ivareta elever med spesielle behov, enten for å gå på nærskolen eller på skoler andre steder i fylket.

Karakterbasert skolevalg bør være uaktuelt i Innlandet på grunn av store avstander. De minst motiverte og mest sårbare elevene vil stille bakerst i køen og bli kasteballer i systemet. Allerede sårbare elever vil dermed havne i en skolesituasjon som vil gjøre muligheten til å gjennomføre og bestå atskillig vanskeligere. Dette vil føre til økte kostnader for samfunnet i et livsløp.