Det er gode grunner til opprusting av spesialisthelsetjenesten i Innlandet fylke. Oppdeling av spredte lokalsykehus med funksjonsfordeling er problematisk og vil ikke dekke fremtidens krav til sykehustilbud. Ved sammenslåing av to fylker bør målsettingen være å bygge opp ett sentralsykehus for å dekke de fleste behandlingsbehov for over 350.000 innbyggere. Somatiske lokalsykehus må derfor bygges ned. På tross av faglige ambisjoner så kan ikke medisinsk aktivitet ved flere mindre sykehus sikre tilstrekkelig rekruttering, vaktberedskap eller avansert sykehusbehandling som er en selvfølge ved de større regionsykehusene.

Med oppvekst både i Hedmark og Oppland fylke og bred kunnskap om klinisk sykehusdrift fra inn- og utland, har jeg fulgt med på diskusjonene omkring nytt sykehus. Det bør være et samlet ønske om god kvalitet for spesialisthelsetjenesten i Innlandet. Lokalpolitiske hensyn og særinteresser bør ikke skygge over mulighetene for å utvikle et godt sykehustilbud for en samlet region.

Innlandet fylke utgjør et stort geografisk område med et folketall som burde ha et sykehustilbud på linje med det som kan tilbys ved andre sammenlignbare regioner. Derfor bør ambisjonene være å utvikle ett sentralsykehus med kompetanse og kapasitet imellom de større regionsykehusene og de lokalsykehus som eksisterer i Innlandet i dag. Funksjonsfordeling mellom små lokalsykehus kan disponere for behandlingssvikt da pasienter må flytte mellom sykehusene selv ved akutte tilstander.

For akutt livreddende behandling ved blant annet store skader, alvorlige luftveisproblemer, hjerteinfarkt, hjerneslag, sprukken hovedpulsåre i magen, akutt mave-tarmkirurgi og livstruende gynekologiske og obstetriske tilsyander trengs et sterkt sykehus med service hele døgnet og hele året. Kravene til avansert undersøkelsesmetodikk og kateterbaserte behandlinger har økt raskt og det er ikke mulig for mindre lokalsykehus å dekke behovene.

Mye av den planlagte behandlingen innen moderne sykehus skjer i økende grad med minimalt invasive metoder basert på høyteknologi. Med dette menes «kikkhulls»-metoder, robotkirurgi og kateterbehandling. Behandlingen av for eksempel kreft i magen, gynekologiske tilstander, utposning av hovedpulsåren i magen, hjerne- og hjertebehandling vil bedres i et større sykehus med tverrfaglige funksjoner. Det gjelder også fagområder som ortopedi, pediatri, indremedisin, øre-nese-hals og øye tilstander.

Større sykehus er nødvendig for å tilfredsstille robusthetskrav for kompetanse, beredskap og behandlingsvolum innen mange medisinske fagområder. Corona-pandemien har også vært en påminnelse av hvor viktig det er å ha tilstrekkelig intensivmedisinske ressurser.

Det er vanligvis 30 minutters tilkallingstid for overleger i bakvakt ved alle sykehus og dette kravet tilfredsstilles dersom det etableres ett større sentralsykehus imellom Mjøsbyene.

Det er ikke realistisk at et samlet Innlandet sykehus kan utføre åpne hjerteoperasjoner, men det er en mulighet for å kunne utføre visse typer lungekirurgi og andre større operasjoner dersom volumet blir høyt nok. Dette vil også kunne gi bedre behandling ved alvorlige skader og det vil kunne redde flere liv.

Et samlet Innlandet sykehus kan samle et miljø for døgnkontinuerlig hjertebehandling og blokking av kransårer ved akutt hjerteinfarkt. Dette vil aldri fungere godt nok med funksjonsfordeling mellom mindre lokalsykehus. Mindre lokalsykehus kan være godt skikket til å ta seg av mindre skadekirurgi, dagkirurgi, kroniske tilstander, geriatri og rehabilitering.

Forskning innen helsefag og teknologi vil være viktig for et nytt og større sykehus for Innlandet. Det er derfor viktig å utvikle god samhandling med NTNU i Gjøvik som vil bli en drivkraft for forskning og utdannelse innen helsefag.

Innlandets befolkning bør nå benytte sjansen til å utvikle ett godt sentralsykehus for et avansert, robust og bredt medisinsk behandlingstilbud. Dersom dette ikke lykkes så kan det være bedre at pasientene som trenger avansert sykehusbehandling med komplekse og sammensatte lidelser fortsatt henvises til andre større sykehus.