Vi er alle anestesileger/akuttleger i luftambulanseavdelingen og ved de akuttmedisinske avdelingene i Sykehuset Innlandet. Vi transporterer og behandler de mest kritisk syke og skadde ute i felt, og alvorlig syke og mer vanlige pasienter inne på sykehusene. Vi kjenner Innlandets utfordringer angående sykehusstruktur, geografi, avstander og kjøretider. Vi er glade i Innlandet, og bor spredt i alle mjøsbyene og i landlige nabokommuner. Slik ønsker vi å bo også i fremtiden – selv med ny sykehusstruktur.

Vi har forståelse for at et nullalternativ rutinemessig må utredes, men bekymres over at enkelte politikere og aksjonister ser ut til å jobbe hardt for å styrke Hamars posisjon innenfor det såkalte 0+ alternativet, uten å ta nevneverdig hensyn til hva som er best for Innlandet totalt sett. Et 0+ alternativ med et nybygd sykehus på Hamar eller Sanderud er vi rimelig sikre på at raskt ender opp som hovedsykehuset for Innlandet. Denne bekymringen er også uttalt fra mange politikere, og fra styreleder i HSØ, Svein Gjedrem. Vi som bor i de andre byene ser ikke på Hamar som den naturlige Innlandshovedstaden. Alle skulle vi nok egentlig ønske at hovedsykehuset ble lagt til egen by.

Et nybygd sykehus på Hamar eller Sanderud vil få funksjoner fra dagens Hamar og Elverum sykehus. Det vil bli Innlandets største sykehus og vil trekke til seg ytterligere funksjoner og ressurser på bekostning av de andre mjøsbyene. Somatikken vil bli samlokalisert med spesialisert psykiatri. Sykehuset vil få Innlandets bredeste tilbud med de største medisinske og kirurgiske miljøene, størst intensivavdeling, og de mest moderne operasjonsstuene med robotkirurgi og intervensjonsradiologi. Det siste vil føre til at sykehuset blir det naturlige traumesykehuset i Innlandet.

Vi tror Lillehammer og Gjøvik raskt vil havne fullstendig i skyggen, og at Elverum på sikt vil bli slukt. Selv om vi selvsagt har noe divergerende syn på sykehusstruktur, så mener vi at for Innlandet totalt sett vil et Mjøssykehus midt imellom Mjøsbyene – på Moelv – være et mer robust, likeverdig og rekrutteringsvennlig alternativ enn lokalisering i en av byene.

En ideell sykehusstruktur for Innlandet finnes dessverre ikke, men dagens fragmenterte og funksjonsfordelte struktur er svært betenkelig og pasientfiendtlig. Man kan selvsagt diskutere om akuttsykehus to burde ligge på Lillehammer eller på Elverum, og vi forstår at mange mener det blir feil at Hamar og Gjøvik mister sine by-sykehus. Kjøretiden til et mye mer komplett hovedsykehus blir imidlertid ikke lenger enn fra en bydel til en annen i Oslo. Fra Hamar får man kort kjøretid både til hovedsykehus og elektivt sykehus.

I tillegg til hovedsykehuset vil Lillehammer, Elverum, Tynset og Kongsvinger beholde sykehus. Otta, Fagernes og Gran får lokalmedisinske sentre. Elverum får ny luftambulanse, og antall ambulanser vil øke.

Våre råd til Helse Sør-Øst og til helseminister Kjerkol er følgende:

- Sørg for et tilfredsstillende sykehustilbud i perioden frem til ny sykehusstruktur. Dagens seigpining må opphøre; Innlandet bør tillegges midlertidig «spesialstatus».

- Hovedsykehuset må bygges stort nok. HSØ må lære av tidligere feil.

- Det er viktig at akuttsykehuset på Lillehammer planlegges attraktivt både for pasienter og ansatte, og tilføres tilstrekkelig ressurser. Det må imidlertid ikke bli en direkte konkurrent til hovedsykehuset, da dette vil gi et dårligere tilbud til sørlige og østlige deler av fylket.

- Elektivt sykehus på Elverum bør ha 24/7 skadepoliklinikk med røntgentilbud, eventuelt CT for hjerneslagdiagnostikk, både dag- og døgnkirurgi, observasjonssenger og en anestesilege-vaktlinje for å stabilisere pasienter. Ny luftambulanse, flere ambulanser og hovedsykehus 20 «utrykningsminutter» unna vil gi et godt akuttilbud.

- De lokalmedisinske sentrene må styrkes, og legene må være forberedt på å rotere mer ut.

- Avansert hjerteinfarkt- og hjerneslagbehandling med PCI- og trombektomisenter bør desentraliseres fra Oslo til Mjøssykehuset. Dette er svært tidskritiske tilstander.

- Byene Hamar og Gjøvik bør kompenseres med et betydelig antall ansatte innen ledelse, administrasjon, IKT og det vedtatte Samhandlingssenteret.

Innlandet trenger et hovedsykehus, og det må ligge på Moelv. Alle fagmiljøene var tilhengere av hovedsykehusmodellen i siste høringsrunde, det samme var et stort flertall av distriktskommunene, pasientorganisasjonene (ikke minst Kreftforeningen), regionrådene, pasientombudet og Fylkestinget.

Et faglig sterkt og likeverdig tilbud er svært mye viktigere enn byutvikling i en bestemt by. Vi gleder oss til i fremtiden å kunne samarbeide mye tettere med kolleger innen nye fagfelt i et felles hovedsykehus.