Gå til sidens hovedinnhold

Innlandet trenger en ny og bærekraftig sykehusstruktur

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjøvik Høyre registrerer med glede at styret i Helse sør-øst i likhet med styret i Sykehuset Innlandet har vedtatt en anbefaling om ny sykehusstruktur som innebærer et hovedsykehus ved Mjøsbrua, Moelv. Dette er i tråd med de mange politiske vedtak som er gjort både i kommuner og på fylket.

Gjøvik Høyre har i hele denne prosessen vært opptatt av at kvalitet i en mer helhetlig pasientbehandling er det absolutt viktigste for valg av ny sykehusstruktur. En forutsetning for dette er å sikre god samhandling med det største og bredeste kompetansemiljøet i Innlandet ved Campus Gjøvik. NTNU og Fagskolen Innlandet har et bredt tilbud av helsefaglig utdanninger. Over 900 studenter fra Gjøvik skal årlig ha praksisplasser, hvor hovedsykehuset blir den viktigste institusjonen for dette. NTNU Gjøvik har påpekt i uttalelser til HSØ betydningen av en viss nærhet til hovedsykehuset nettopp av hensyn til undervisning, praksis og forskning, og peker på Moelv som en akseptabel lokalisering av det viktige hovedsykehuset.

I tillegg til det brede utdanningstilbudet innen helsefag har NTNU Gjøvik et verdensledende utdannings- og forskningsmiljø på teknologi og informasjonssikkerhet. Et moderne og innovativt sykehustilbud trenger ikke bare tilgang på verdens beste leger, kirurger og sykepleiere, de trenger også tilgang på verdens beste folk på teknologi og informasjonssikkerhet – de utdannes ved NTNU Gjøvik.

Gjennom det anbefalte strukturvalget vil Sykehuset Innlandet være godt rustet til å svare på de pålegg Lov om spesialisthelsetjenesten gir de regionale helseforetakene, pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har med undring registrert at utdanning og forskning ikke har vært et selvstendig utredningstema i denne prosessen. Dette bærer også saken preg av da nærhet til utdannings- og forskningsmiljøer ikke er nevneverdig vektlagt i debatten eller begrunnelser for ulike standpunkt.

Moelv ligger sentralt plassert i Innlandet med tilnærmet lik avstand til de store by- og befolkningsregionene i Innlandet. Å hevde at det vil bedre rekrutteringen til sykehuset ved å flytte det mot Hamar framstår derfor ikke helt riktig. Ved å plassere sykehuset i Moelv vil det sikre rekruttering fra alle Mjøsbyene. Og når Stortinget litt senere i juni vedtar utbygging av firefeltsmotorvei på RV4 fra Mjøsbrua og sørover, og flere andre viktige utbedringer av veger i Innlandet, er reisetidsanalysene i samfunnsanalysen utdatert. For både pasienter og ansatte vil Moelv gjennom disse utbedringene være langt nærmere for langt flere.

Vi har med bekymring registrert kommentarer rundt vedtaket i Helse sør-øst sitt styre vedrørende utredning av 0+alternativet. Innlandet trenger ikke vedtak om nye utredninger som skaper usikkerhet og forsinkelser. Vi trenger en tydelig beslutning om framtidig sykehusstruktur, en beslutning som sikrer kvalitet i tilbudet og gir forutsigbarhet for framdrift. Anbefalingen fra styret gir dette.

Avslutningsvis vil Gjøvik Høyre påpeke det åpenbare i at den foreslåtte samhandlingsarenaen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten må legges til Gjøvik. Når dette i utgangspunktet var foreslått lagt til Elverum var det fordi de mistet alt av sykehustilbud i forslaget fra prosjektgruppen. Nå er det Gjøvik som står igjen uten sykehustilbud i sin kommune, men det er her det store utdannings- og forskningsmiljøet er lokalisert gjennom Fagskolen Innlandet, NTNU Gjøvik, Sintef og Verksted for integrerte helsetjenester (HelseInn). Her finnes en årelang tradisjon for deling av kompetanse og utvikling av nye produkter og metoder gjennom samarbeid på tvers av akademia, næringsliv og offentlig organisasjoner. Det er nettopp denne samarbeids- og samskapingskulturen som vil danne grunnlaget for å utvikle bedre metoder, bedre tjenester og samhandling mellom kommunene og sykehuset. Dette vil ikke bare være viktig for at vi i Innlandet skal ha en mer bærekraftig og helhetlig helsetjeneste på tvers av forvaltningsgrensene, dette vil gi hele landet mer og bedre kunnskap og videreutvikling for en samlet helsesektor.

Vi ser med forventning fram til at helseminister Bent Høie skal ta sin beslutning gjennom foretaksmøte 15. juni. Antakelig den viktigste beslutningen for Innlandet for lang tid framover.

Kommentarer til denne saken