Fra nyttår overtar Innlandet fylkeskommune ansvaret for utbygging, drift, planlegging og forvaltning av over 7000 kilometer fylkesveg i Innlandet. Da vil kun Staten være større vegeier i Norge.

Innlandet fylkeskommune skal ha ansvaret for svært viktige vegforbindelser. Et velfungerende vegnett er viktig for at Innlandet skal være et attraktivt fylke for bosetting, næringsliv og turisme. For å nå målet om å tilby et vegnett med god framkommelighet og høy trafikksikkerhet for alle, skal Innlandet i neste fireårsperiode bruke 1,9 milliarder kroner på investeringer.

For oss er trafikksikkerhet det viktigste. Oppland fylkeskommune ble i 2019 landets første godkjente trafikksikre fylkeskommune, og min ambisjon er å ta med det arbeidet over i Innlandet. Det bygger opp under at Stortinget i 2002 vedtok en nullvisjon hvor målet er at ingen skal bli drept eller hardt skadet i trafikken. Innlandet fylkeskommune vil derfor ha høyt fokus på trafikksikkerhet gjennom fylkets trafikksikkerhetsutvalg og ved å gjennomføre tiltak som gjør vegene mer trafikksikre. Et av de viktigste tiltakene fylkeskommunen fortsetter med i 2020, er «Si-ifra»-kampanjen som alle de videregående skolene vil møte. Blant tiltak på vegnettet vil vi i 2002 blant annet starte byggingen av gang- og sykkelveg ved Trintom skole i Gran og ferdigstille gang- og sykkelvegen ved Kylstad skole i Ringsaker.

Innlandet vil også sikre god framkommelighet på fylkesvegene ved å ha god oppfølging og riktige krav til kvalitet innen drift, vedlikehold og investeringer. Vedlikehold, slik som grøfting, skifte av stikkrenner osv., er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på vegnettet. Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveger i Innlandet er stipulert til omlag 3 milliarder kroner. Fylkestinget i Innlandet satte i vårt desember-møte av midler til å redusere etterslepet med tre prosent i 2020.

Innlandet fylkeskommune har ansvaret for det meste av kollektivtransporten i fylket. De siste årene har antallet reisende med kollektivtransport økt. Vårt mål er å få enda flere til å reise kollektivt ved å legge til rette for hyppigere avganger, kort reisetid og effektive byttepunkt. I tillegg til en mer bærekraftig busspark, så investerer Innlandet fylkeskommune i ny elektrifisert Randsfjordferje mellom Tangen og Horn. I budsjettet signaliserte vi også at det skal jobbes for å etablere ei passasjerferje mellom Gjøvik og Hamar.

Vi skal knytte landet sammen, og forhåpentligvis gjøre det lettere for deg som trafikant. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til oss, finner du kontaktinformasjon og annet samferdselsstoff på innlandetfylke.no. Trafikkmeldinger finner du på vegvesen.no/trafikk eller ved å ringe vegtrafikksentralen på telefon 175. Kjør forsiktig i året som kommer!