Torsdag hastebehandler utvalg for samferdsel Innlandet fylkes NTP-prioriteringer i et ekstraordinært møte. Prioriteringene i NTP kan være avgjørende for hvordan Innlandet skal utvikle seg i framtida.

Investering i infrastruktur er investering i arbeidsplassene som skal betale framtidas velferd, framtidas pensjoner, og lønninger for framtidas generasjoner. Den viktige satsningen FrP sto for i regjering på de store infrastrukturprosjektene må videreføres i Innlandet fylkes innspill til Nasjonal Transportplan.

Veiene i Innlandet er ikke bare lokale og regionale. De er i høyeste grad nasjonale hovedveier. Innlandet er som et gigantisk veikryss der all trafikk nord-sør og øst-vest passerer. Innlandet FrPs NTP-forslag bærer preg av satsningen på prosjekter til det beste for næringslivet i fylket, sikre arbeidsplasser og styrket konkurranseevne lokalt og nasjonalt.

Erfaringen med Nye Veiers prosjekter i Innlandet har vist at de byr på raskere og bedre ferdigstillelse til en lavere kostnad, firefelt og 110 km/t. Dette er avgjørende viktig ikke bare for Innlandet, men for hele Norge.

Innlandet FrP foreslår at Nye Veier skal bygge ut Rv 4 fra Sinsenskrysset til Mjøsbrua, RV25 Hamar-Løten, E6 Otta-Dombås og RV3. Dette knytter mjøsbyene tettere sammen og reduserer avstanden mellom Innlandet og viktige markeder utenfor.

Flere veistrekninger som ikke tidligere har blitt tilstrekkelig prioritert må nå prioriteres i NTP. På E16 i Valdres gjenstår lite for å få en helhetlig og pålitelig transportkorridor mellom Vestlandet og Østlandet.

Den sterkt ulykkesutsatte RV3 på Lonåsen, og viktige strekninger og flaskehalser som Messeltsvingene og Opphus må prioriteres i Innlandet fylkes innspill til NTP. For å fullføre utbyggingen av RV3/25, er det viktig også å utbedre trafikksituasjonen gjennom Elverum, spesielt på RV25.

Norge har råd til å bygge veger uten bompenger. Investeringene i infrastruktur skal sikre norsk konkurransekraft mot utlandet og sikre framtidas inntekter. Investeringene i infrastruktur må gjøres uten å belaste bilistene med unødvendige, urettferdige bompenger.

De rødgrønne partiene som har styrt Innlandet har sviktet sitt ansvar som vegeier, og har bygget opp et vedlikeholdsetterslep på fylkesvegene på om lag fire milliarder. Nødvendige trafikksikkerhetstiltak, rassikring og vedlikehold gjøres knapt. Heller ikke nødvendige investeringer for å sikre trafikksikker og pålitelig fremkommelighet for yrkessjåfører og privatbilister. Vedlikeholdsetterslepet er nå for stort til at det ikke kan dekkes inn med fylkeskommunale midler alene, og staten må bidra mer.

Viktige fylkesveger må enten få penger fra den øremerka potten for «fylkesveier med høy eksportandel» eller tilbakeføres til riksveg, slik de var før de rødgrønne dyttet ansvaret over på fylkeskommunene. To veier med kritisk behov for utbedring er Fv 33 og Fv 24

Satsningen på jernbane må fortsette. Innlandet kan ikke godta at utbyggingen av dobbeltspor stopper opp, og må kreve at dobbeltspor bygges i tråd med tidsplanen til Hamar innen 2026 og til Lillehammer innen 2034

Det er viktig ikke bare for Innlandet, men for godsavviklingen i hele Norge at Godspakke Innlandet gjennomføres. Særlig viktig er elektrifisering av Røros- og Solørbanen, og bygging av ny gods- og tømmerterminal i Kongsvinger. Gjøvik-, Kongsvinger- og Rørosbanen må utbedres for å få økt punktlighet, økt frekvens, og redusert reisetid. På Kongsvingerbanen er det spesielt viktig også å øke kapasiteten.