Når styret i Helse Sør-Øst samles torsdag har de bare ett valg. De må vedta ny sykehusstruktur med nytt Mjøssykehus i Moelv. Diskusjonen om ny struktur har pågått i 20 år. Vi trenger ikke flere utredninger, nå er tida overmoden for å vedta en struktur som vil gi folk i Innlandet Norges mest moderne sykehustilbud. Det har pasientene fortjent.

I Norge skal vi ha et helse- og sykehustilbud som sikrer gode og likeverdige helsetjenester til alle. Et sterkt offentlig helsevesen for alle krever både kompetente ansatte, moderne utstyr og gode bygg. Bakgrunnen for Mjøssykehuset handler om å samle dagens små og dels sårbare fagmiljøer på ett og samme sted. I dag er de ulike tilbudene spredt mellom fire somatiske og to psykiatriske sykehus. Det er ikke en bærekraftig struktur, verken faglig eller økonomisk. Et nytt Mjøssykehus i Moelv gjør at pasienter i Innlandet skal få slippe belastningen med å bli sendt fra sykehus til sykehus i Innlandet for å få hjelp

Når styret i Helse Sør-Øst skal diskutere denne saken torsdag må de lytte til hva Innlandet selv vil. Det er en lang rekke tunge aktører, både faglige og politiske, som ønsker et hovedsykehus. Det gjelder pasientorganisasjoner og brukerutvalg både i Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst. Hoveddelen av fagmiljøene, med fagrådene og mellomledere i Sykehuset Innlandet, ønsker det samme. Administrativ ledelse i Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst anbefaler løsningen. Det politiske miljøet, med både Fylkestinget og flesteparten av kommunene, går for modellen med nytt Mjøssykehus.

Det politiske miljøet i Hamar-regionen kjemper for det såkalte null-pluss alternativet. Det vil bety et nytt sykehus i Hamar. Det vil gi et godt tilbud til folk i Hamar-regionen, men ikke til resten av Innlandet. Med null-pluss får man et fortsatt fragmentert tilbud med funksjonsfordeling mellom sykehusene.

Hovedsykehusmodellen vil gi behov for færre ansatte enn en null-pluss modell. Behov for færre ansatte betyr lavere driftsutgifter. Det er allerede krevende å rekruttere tilstrekkelig helsepersonell i dag. Derfor bør man velge en modell hvor bemanningsbehovet ikke er større enn nødvendig. En plassering i Moelv gjør at det nye sykehuset får en unik mulighet til å rekruttere medarbeidere fra både Gjøvik, Lillehammer og Gjøvik.

Styremedlemmene i Helse Sør-Øst bør også vektlegge tungt hva et tverrpolitisk miljø i Gjøvik har bidratt med. For skal vi klare å få til en ny og framtidsretta sykehusstruktur må vi også være villige til å endre på det vi har. Det har politikerne i Gjøvik på forbilledlig vis bidratt til. Forutsetningen for politikerne i Gjøvik har selvfølgelig vært at det nye sykehuset bygges i Moelv.

Bygging av et nytt sykehus er med på å aktualisere debatten om styring og finansiering av sykehusene. Så fort vi får vedtatt ny sykehusstruktur, må vi forsterke arbeidet med å vurdere foretaksmodellen og få redusert markedstenkning i driften av sykehusene. Hurdalsplattformen er tydelig på at vi skal ha en sterk regional, politisk og demokratisk styring på sykehusene.

Det viktigste med et sykehus er å sørge for at pasientene får den behandlingen de har behov for. Jeg slutter meg til de mange faglige og politiske stemmene som har samlet seg om et nytt Mjøssykehus. Jeg har tillit til utredningene som viser at dette er den beste løsningen.

De siste ukene har jeg hatt samtaler og møter med statsministeren, helseministeren og ledelsen i Helse-Sør Øst. Dette har vært svært positive møter. Jeg tror og forventer at de alle bidrar til å få på plass ny sykehusstruktur med nytt Mjøssykehus i Moelv.