Vi står overfor den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen etter andre verdenskrig, sa kommisjonsleder Knut Storberget da han la fram Forsvarskommisjonens rapport 3. mai. Viktige deler av løsningen ligger i Innlandet.

For det handler om vår og våre barns sikkerhet, deres demokrati, deres frihet og deres velstand om ti til tjue år, sa kommisjonsleder Storberget. Derfor må vi tørre å prioritere sikkerhet, forsvar og beredskap. Det krever en kraftig, langsiktig og helhetlig satsing gjennom et bredt politisk forlik. Hensikten er å få bygget opp igjen forsvarsevnen til landet vårt. Det har betydning for Innlandet hvor særskilt hær og cyber er sterkt tilstedeværende i tillegg til viktig forsvarsindustri.

Forsvarskommisjonen mener det er gode argumenter for å forsterke landmakten i sør i tilleg til i nord. Brigade Sør vil være viktig for å forsterke den landmilitære evnen i det sørlige Norge. Naturlig er et utgangspunkt i satsingen på Østerdal Garnison, som i dag er en del av Brigade Nord. Det har Innlandet Arbeiderparti jobbet for lenge, og vi applauderer forsvarskommisjonen for å slå følge med tidligere forsvarssjefs fagmilitære råd om nettopp det samme.

Forsvarets cyberkompetanse må utnyttes bedre i et tettere samarbeid mellom militær og sivil sektor, skriver Forsvarskommisjonen. Det er i tråd med Innlandet Arbeiderpartis syn. I Innlandet finnes tung cyberkompetanse både innen militær og sivil sektor. Cyberforsvarets hovedkvarter ligger på Jørstadmoen mens Center for Cyber and Information Securityer tilknyttet NTNU Gjøvik.

Det er økende etterspørsel for forsvarsindustrien og derfor en stadig viktigere næring i Innlandet. NATO må lykkes med å gjenoppbygge kapasiteten til å utvikle, produsere og lagre ammunisjon og materiell, skriver Forsvarskommisjonen. Da må det legges til rette for at vestlig forsvarsindustri kan bygge opp lagre og reservekapasitet som kan utløses i tilfelle konflikt. Norsk forsvarsindustri hos Nammo på Raufoss er en del av den nasjonale forsyningssikkerheten og alliansens industribase, og forventes å styrke sin kapasitet. Dette er bare noe av løsningene som ligger i Innlandet.

Det er landsmøte i Arbeiderpartiet nå. Her vil forsvarskommisjonens rapport være grunnlag for ny forsvarsdebatt. For hva kreves for at forsvarsevnen løftes til et nivå som understøtter norske strategiske interesser og det som skal forsvares? Kommisjonen skisserer tre løft på 30 milliarder umiddelbart, årlige ekstrabevilling på 40 milliarder i 10 år og deretter 10 milliarder årlig. Samlet vil løftet gi et gjennomgående større volum i Forsvaret, økt motstandsdyktighet i samfunnet og flere handlingsalternativer for norske myndigheter. Løftet vil også bidra til at Norge forblir en troverdig alliert med evne til å bidra til kollektiv sikkerhet og ivareta sine forpliktelser til NATOs artikkel 3. Ved at alle tre løft gjennomføres vil Norge få en forsvarsevne som bevarer nasjonal handlefrihet og understøtter nasjonal sikkerhet de neste 10–20 årene.

Løftene gir store ringvirkninger for Innlandet fordi Forsvaret er en sentral virksomhet i lokalsamfunnet flere steder i Innlandet. De gir jobber, skatteinntekter og skole- og helsetilbud. Når Regjeringen øker ambisjonsnivået for Forsvaret, økes samtidig ambisjonsnivået for Innlandet. Vi ønsker Arbeiderpartiet lykke til med god og fruktbar forsvarsdebatt og vedtak på Landsmøtet.