Fredag 22. mars 2019 gjennomførte mer enn 40.000 av landets elever sin første skolestreik for klima og miljø. Mange av disse var samlet på Eidsvold plass utenfor Stortinget. Gjennom sine frie og spenstige uttrykk brukte elevene i ytringsfrihetens navn sitt eget språk for en sak de brenner for. På samme sted dagen etter gjennomførte Creo sammen med en rekke andre kunstnerorganisasjoner vår demonstrasjon i kampen for frie ytringer i kunsten; fristilt fra politiske heftelser og forvaltning. Dette hviler på det internasjonalt prinsippet om «armlengdes avstand» mellom kunst og politikk. En av appellantene var Arbeiderpartiets stortingsrepresentant, Anette Trettebergstuen.
1. april 2020 vedtok Innlandet fylkeskommunes utvalg for kultur med AP, SP og Høyres stemmer å plassere Den kulturelle skolesekken (DKS) i en forvaltningsmodell innplassert som en enhet innunder avdelingssjef for kultur. Prinsippet om armlengdes avstand gjelder tydeligvis ikke for Innlandet fylkeskommune når det er tale om kunst og kultur for barn og unge.
DKS er en nasjonal ordning med profesjonell kunst og kulturformidling til barn og unge med skolen som arena. Siden 2001 har dette vært en nasjonal ordning der fylkeskommunene har fått i oppdrag å gjøre forvaltningsdelen, samt å organisere den regionale turnévirksomheten. Allerede i 1991 startet tidligere Hedmark fylkeskommune opp med denne type virksomhet ved å etablere stiftelsen Turnéorganisasjonen. I snaue 30 år har deres fylkesting med tidligere Hedmark Arbeiderparti i spissen, som eneste fylke i landet praktisert armlengdeprinsippet for alle – uansett alder på målgruppen.
Denne måten å skille mellom kulturpolitiske saker som berører barn og unge og annen kulturforvaltning på den ene side, og den regionale kunstformidlingen gjennom Turnéorganisasjonen på den annen side har fungert godt – fremfor alt også fordi dette har sikret barn og unge i kunst og kultur av meget høy kvalitet. Derfor ønsker Creo at kunstformidlingen organiseres i et fylkeskommunalt foretak eller AS.
Vi er imidlertid redde for at politisk prestisje i dette tilfelle står i veien for de beste løsningene. Creo ber Innlandet Arbeiderparti å snu i denne saken. Det kan de gjøre ved å videreføre tidligere Hedmark Arbeiderpartis 30-årige praksis.