Brått ble også vi her i lille Norge del av en verdensomfattende krisesituasjon. Vi håper at pandemien vil avta det neste året og at livet igjen blir normalt for oss alle. Vi registrerte fort folks behov for å sikre seg mat og andre nødvendige varer. Først og fremst til egen husholdning. I ettertid merket vi en økende interesse for matsikkerhet for framtida, ved at folk ønsket å dyrke poteter og grønsaker i egen hage eller på lånt areal.

Hva kan vi så forvente i tida framover? Et spørsmål det er vanskelig å svare på, men vil vi sikre oss sjøl mot framtidige kriser, så må flere førende målsettinger i dagens landbrukspolitikk endres. Mat må produsert i størst mulig grad på norske ressurser. Landbruk over hele landet som sikrer bruk av jord. Disse forutsetningene er avgjørende for at vi skal styrke egen sjølforsyning og dermed sikkerhet for mat for oss som bor spredt utover hele Norge.

Vi har flere ganger hørt leder i Norges Bondelag, Lars Peder Bartnes uttale at landbruk over hele landet er viktig. Dette betyr at hele jordbruket er enige om dette. Er vi enige om vegen til å på nytt å få alle jordarealer fra fjord til fjell i bruk som matproduserende arealer, bør dette gå bra.

Den norske matproduksjonen er politisk detaljstyrt og det vil ligge store utfordringer i å endre landbrukspolitikken mye og raskt. Virkemidlene må brukes slik at de premierer bruken av arealene. Dette gjelder både dyrket jord-, dyrkbar jord-, og framfor alt, våre enorme beitearealer. Planteproduksjonen er grunnlaget for all matproduksjon, og det vil også være et av de viktigste grepene for en endring, at alle typer planteproduksjon styrkes.

Et annet avgjørende forhold er økt lønnsomhet. Ingen vil over tid kunne produsere mat uten at det blir betalt. Et lønnsomt jordbruk sikrer både bruksstrukturen og en styrket arealbruk. I tillegg vil lønnsomhet være garantien for å opprettholde alle typer gardsbruk og et landbruk over hele landet. Dette gir befolkningen trygghet for mat og styrker sjølforsyningen. Ønsker politikerne å gjennomføre sitt ansvar om matsikkerhet på en best mulig måte, vil utfordringene være overkommelige og gjennomførbare.

Vårt andre nyttårsforsett er å styrke dialogen med den store folkegruppa som kjøper og spiser maten vår. Det er viktig at produksjonsmåter, medisinbruk og opprinnelse av maten kommer mye mer i fokus. Dette er mattrygghet for deg og meg. Trygghet for din ernæring og helse. Trygghet for landbruk over hele landet. Trygghet for økt sjølforsyning. Trygghet for folk i arbeid og jord i hevd.

Prøvesteinen blir nå om det er vilje både politisk, innad i jordbruket og blant forbrukerne, til å ta grep for en omstilling av matproduksjonen. Vi i Oppland Bonde og Småbrukarlag vil arbeide for at nødvendige endringer i landbrukspolitikken gjennomføres. Uten tvil den viktigste saken for jordbruk og samfunn i året som kommer.

Vi ønsker nå, alle som tror på økt matsikkerhet, god mattrygghet og en framtid med jordbruk over hele landet ei god og fredfylt jul. La det nye året bli det året der forsettene gjennomføres og blir virkelighet. Det gjelder oss alle og ikke bare bønder og småbrukere.