Skoletilbudet i Norge skal i utgangspunktet være likt for alle elever. Slik har det ikke vært i den smittesituasjonen vi er oppe i. Det er prisverdig at OA mener at eksamen derfor må avlyses i år. (oa.no 31. januar)

Norsk Lektorlag ved Eidsvoll videregående skole støtter dette fullt ut. Oppland Arbeiderblad har helt rett, idet avisa hevder at «…forutsetningene for å utjevne disse variasjonene (i skoletilbud) ikke har vært der på alle skoler – i alle hjem.»

Utdanningsdirektoratet har da også anbefalt kunnskapsminister Guri Melby (V) å avlyse årets eksamen.

Undertegnede har jobbet vekselvis på gult og rødt nivå dette skoleåret, og utfordringene har vært store. Arbeidsbyrden oppleves som svært krevende når vi må forholde oss til kjappe omstillinger mellom digital undervisning på Teams, fysisk klasseromsundervisning – og begge deler samtidig. For mitt vedkommende måtte jeg ty til stor kreativitet (med teknisk hjelp fra gode kolleger) da jeg skulle avholde heldagsprøver i tysk og norsk på digitale flater. Læringskurva har jammen vært bratt!

Som elev ved Gjøvik Gymnas på tidlig 1970- tallet har jeg fulgt med på situasjonen ved Gjøvik videregående og grunnskolene i kommunen, og forstått det slik at også her har utfordringene for elever og ansatte vært minst like store. Elever og ansatte både i Innlandet og Viken har måtte forholde seg til en slags ad hoc-situasjon der omstillingene kommer raskt og uforutsigbart.

Argumentene for å avlyse eksamen i år kan sammenfattes slik:

1. Skolene rundt omkring i landet har hatt undervisning på ulikt grunnlag, og dette samsvarer ikke med felles nasjonale skriftlige eksamener.

2. Manglende forutsigbarhet: Regjeringa og kunnskapsministeren har ikke i tilstrekkelig grad samarbeidet med fagmiljøene og skoleorganisasjonene (Norsk Lektorlag, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund) på dette området.

Likevel – det lar seg gjøre å måle elevenes kompetanse i ulike fag gjennom ei årsprøve. Her kan oppgavene differensieres ut fra de kompetansemåla som skolene/ lærerne har kommet gjennom på faglig forsvarlig vis i de ulike regionene i denne unntakstilstanden.