Hunton Arbeiderforening har i alle år siden 2003, da kampen om sykehusene startet, støttet motstandskampen mot nedskjæringer og nedleggelser som er iverksatt for å få nok penger til et storsykehus som det engang i tiden ble kalt, men som etter hvert har fått et nytt navn, hovedsykehus. Forskjellen på de to navnene er jo vesentlig. Hovedsykehuset er mye mindre enn de opprinnelige planene om et storsykehus. Det er kort og godt langt mindre penger i potten enn da storsykehuset ble lansert i 2005.

Det betyr jo enkelt at det er langt færre kroner å bygge for, noe som burde få politikere og rådmenn til å tenke seg om. Har Sykehuset Innlandet og Helse sør-øst lovet de nevnte aktører over, for mye? Er det mulig å drifte et hovedsykehus, som vil gå med store underskudd i 100 millioners klassen, i tillegg til å drifte et lite akuttsykehus, et elektivt sykehus, lokalmedisinske sentre og prehospitale tjenester i Oppland og Hedmark?

Men det gjør de ikke, noe vi finner svært kritikkverdig.

Vi veit ikke om de tror at de får et fullverdig akuttsykehus, det vil si, de akuttfunksjonene de har i dag, i Gjøvik eller Lillehammer og for den saks skyld, Elverum.

Det er dikt og fantasi. Ingen av disse sykehusene vil inneha det de nå har. Absolutt ingen. Alt vesentlig av akuttfunksjoner skal under det taket de bygger opp, en eller annen plass i Hedmark.

De 8,65 milliarder i lån som skal brukes på Mjøssykehuset alene. Alle bygningstilpasninger og oppgraderinger for det «ekstra» akuttsykehuset, det elektive sykehuset og LMS-ene, må SI selv skaffe penger til. Det dreier seg om betydelige kostnader, og eneste løsning er ytterligere senge- og bemanningskutt. Det er uklart hvordan pasientstrømmene blir i den foreslåtte modellen. Det er ikke sannsynlig at det blir mindre flytting mellom de forskjellige enhetene enn i dag.

Det er viktig å påpeke at valget av Gjøvik sykehus som hovedsete for kreftbehandlingen, var at det inneholdt de fleste akuttfunksjonene en slik enhet må ha. Dette innholdet har SI ødelagt.

Politikere og andre entusiaster for et dårligere helsevesen, har de siste 16 årene støttet de meningsløse nedskjæringene. Det er også nå en stor sannsynlighet at de støtter kravet fra Helse sør-øst om at Sykehuset Innlandet ikke får bygge nytt før de har orden på økonomien. Hva betyr det?

Fortsatt enorme nedskjæringer. Disse nedskjæringene vil som alltid bli krydret med at de er til det beste for pasientene, nå og i all framtid.

Hva betyr det? Jo, SI må jobbe inn disse store underskuddene. Altså flere nedskjæringer, som jo er det beste for pasientene.

Styret i Hunton Arbeiderforening støtter kravet om å bruke 8,6 milliarder på Reinsvoll, Sanderud, Gjøvik, Lillehammer og Elverum akuttsykehus. Skrinlegg de vanvittige planene om at det såkalte Innlandet skal ha et hovedsykehus.

Geografien tilsier at akuttfunksjoner ikke kan konsentreres slik som det nå planlegges. Hovedsykehuset blir altfor lite, og det blir altfor få sengeplasser til å ta seg av den voksende skaren av eldre og syke mennesker. Vi må stå sammen mot helsebyråkrater og politikere som ikke tar hensyn til hvilke behov pasientene har – og hvor de bor.