Den 18. mai 2021 ble det skrevet en avtale mellom Gjøvik kommune og Kopperud Utvikling AS. Firmaet har 36 måneder på å starte opp med tiltaket. Første utkast, fra august 2021, som de sendte, ble avvist av planavdelingen hos Gjøvik kommune. Det ble sendt inn nytt forslag den 10. mars 2022.

Den 20. april behandlet Utvalg for samfunnsutvikling saken Planinitiativ Kopperud bydelsenter.

Kommunedirektørens forslag til vedtak; I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 vedtar Utvalg for samfunnsutvikling at det kan varsles at det kan varsles oppstart for planarbeid for Kopperud bydelsenter på bakgrunn av planmateriale sist innsendt 10. mars 2020, på disse vilkårene:

  • Forslagstiller skal lage et utkast til medvirkningsplan som skal godkjennes av administrasjonen før planoppstart blir varslet.
  • Det skal gjøres analyser av stedets kvaliteter og utfordringer før et konsept for den videre planprosessen utvikles. Analysegrunnlaget skal være tverrfaglig utarbeidet og være en del av planforslaget.
  • Det skal vises til alternative volumer og plassering som del av nytt analysegrunnlag.
  • Alternative erstatningsarealer for nedbygging av arealer regulert til offentlig friområde må utredes og inngå som del av analysegrunnlaget vedlagt planen.

Dette vedtaket fra Kommunedirektøren fikk flertall.

Hvordan vil Kopperud Utvikling AS informere de involverte parter? Blir det et åpent møte for alle som ønsker det, eller bare eiere av eiendom med grenser mot det som ønskes regulert og skal bygges på? Minner om at det er ønske om å regulere 1544,64 kvadrat.

Ut fra utbyggerene sine forslag har jeg noen spørsmål.

Blir det undersøkt om det er behov om to dagligvarebutikker på Kopperud sentrum?

Er det behov for en frisørsalong til på Kopperud sentrum?

Er det behov for et pol på Kopperud?

Er det undersøkt om det god nok vegbredde i Melbyvegen til inn/utkjøring til de nye blokkene?

Med de høye byggekostnader som er nå, er det fortsatt like aktuelt å bygge nye høyblokker på Kopperud sentrum?

Forventer at Kopperud Utvikling tar det ansvaret de er forpliktet til og som er en del av avtalen.