For to uker siden la Riksrevisjonen frem sin rapport om politiets evne til å håndtere kriminalitet ved bruk av IKT. Det er alvorlig lesning.

Cyberkriminalitet og nettkriminalitet utgjør en større kriminalitetstrussel enn vi har vært vant til i Norge i nyere tid. I tillegg til norskbasert kriminalitet kan norske privatpersoner og bedrifter nås av kriminelle fra hele verden, og vi er attraktive mål fordi vi er et rikt land.

I januar ble Østre Toten kommune rammet av et kriminelt cyberangrep. Angrepet lammet deler av kommunens virksomhet. Det vil nødvendigvis påvirke kommunens evne til å levere viktige tjenester og understøtte innbyggerne. Mange bedrifter og privatpersoner opplever cyberangrep hvor informasjonen krypteres og blir utgangspunkt for utpressing. Vi lever en stadig større del av livene våre på nett, og kriminaliteten følger etter. Svindel og tyverier har flyttet seg fra gata til nettet, og hoveddelen av vinningskriminalitet antas nå å skje på nettet. Seksuelle overgrep flytter seg også til nettet.

Det er gjort en del, og det finnes mange lyspunkter. Politiet er blitt styrket med over tre tusen flere ansatte, og har begynt en omstilling med økt fokus på blant annet cyberkriminalitet og nettkriminalitet. Det er etablert et nasjonalt «cyber crime centre» (NC3). Politiet har bygget opp kapasitet på etterforskning av seksuelle overgrep på nett. Det etterforskes stadig flere saker, og flertallet av disse oppklares.

Samfunnet forøvrig bygger også opp kompetanse og kapasiteter for håndtering av cyber- og nettangrep. NTNU på Gjøvik og Cyberforsvaret på Lillehammer er blant de viktige fagmiljøene som samarbeider med Politiet om å utvikle kompetanse på cyberoperasjoner.

Men det tar tid å bygge opp nye kapasiteter, og omstillingen har samlet sett ikke holdt tritt med utviklingen av trusselbildet. Ifølge Riksrevisjonen klarer politiet i liten grad å følge opp cyberangrep og økonomisk kriminalitet på nettet.

Det er et alvorlig symptom når Riksrevisjonen påpeker at bedrifter og virksomheter heller henvender seg til andre aktører enn politiet når de utsettes for cyberangrep. Det er riktignok nødvendig at også IT- og teleleverandører bidrar tungt i håndteringen av cyberangrep. Riksrevisjonen beskriver imidlertid en prinsipielt svært betenkelig situasjon hvor det kan stilles spørsmål ved om det er staten og Politiet som håndhever lov og orden.

Politiet slutter seg til hovedfunnene i rapporten. Det er også omtrent det samme bildet Regjeringen tegnet i stortingsmeldingen om politiet i fjor sommer. Det er derfor all grunn til å stole på beskrivelsen.

Cyberkriminalitet og nettkriminalitet kan i verste fall utfordre alle sider av samfunnet – den viktige tilliten mellom mennesker, tilliten til offentlig saksbehandling, tilliten til betalingstjenester, tryggheten for eiendom. Den kan stanse tjenesteleveranser – inkludert livsviktige helsetjenester. Og seksuelle overgrep kan ødelegge livene til de som rammes. Derfor er det avgjørende at vi som samfunn håndterer denne kriminaliteten effektivt.

Vi trenger en bred debatt om hvordan politiet kan utvikles videre til å håndtere dagens og fremtidens utfordringer. Høyre har begynt en viktig modernisering av politiet. Den videre moderniseringen bør bli et av valgkampens sentrale temaer.