Likestilling mellom kjønnene er ikke bare en grunnleggende menneskerettighet, men også en nødvendighet for å skape en fredelig, likestilt og bærekraftig verden. En grunnleggende verdi er at alle skal ha like muligheter og helsetjenestene bør være like gode for både kvinner og menn. God helse gir livskvalitet og muligheter for at vi lever lengre og bedre liv enn tidligere. Og det i seg selv er en berikelse for alle i alle aldre.

Men for å oppnå dette må vi hegne om at alle skal ha like muligheter. FNs bærekraftsmål er tydelig i hva som bør endres for at for at vi skal kunne oppfylle bærekraftsmålene og avskaffe skadelige skikker innen 2030. Vi kan ikke akseptere at jentebarn står som brud, at kjønnslemlestelser skjer eller at æresdrap blir utført! Hver dag må man kjempe for jenters rettighet til å gå på skole, noe vi i den vestlige verden tar for gitt. Skadelige og voldelige skikker har ulike uttrykk i ulike land, men fellesnevneren er at de rammer jenter og kvinner i særdeleshet.

I Norge er utfordringsbildet litt annerledes, men selv i et av verdens mest likestilte land, har vi mye å ta tak i. Kvinner lever lengre enn menn og de har andre helseutfordringer gjennom livet enn menn. Allikevel oppleves det som om det er større status å forske på menns helse og at menns forløp innen sykdommer blir normsettende for begge kjønn. Men dette er ikke alltid riktig, bare tenk på hjerteinfarkt som kan arte seg helt forskjellig hos kvinner. Vi bør stimulere til mer forskning på kvinnehelse. En god kvinnehelse gir god folkehelse!

Vi har i mange år tilbudt mammografi til kvinner mellom 50 og 70 år i Norge. Brystkreft har kunnet blitt oppdaget på et tidligere stadium og dermed overlever flere i dag brystkreft. Pakkeforløpet som ble opprettet under Bent Høies ministertid, har også bidratt til å korte ned ventetiden mellom diagnosesetting og behandlingsstart. En verdifull tid for alle som har opplevd kreft, verdsetter. Kan hende er tiden moden for en offentlig screening av menn i forhold til prostatakreft?

Kvinner har en del høyere sykefravær sammenlignet med menn. Dette kan skyldes arbeidstype og/eller muskel-, ledd- og skjelettplager. Høyre ser frem til at denne pasientgruppen også bør få mer oppmerksomhet og prioritet i forhold til behandling. Kvinner i familien er ofte den som holder oversikt over hele familiens helse. En videre satsing på jenters og kvinners helse gjennom alle livsfasene, vil være en vinn-vinn situasjon for hele samfunnet, både lokalt og globalt.

Til tross for at mange land har kommet på lang vei, opplever mange kvinner og jenter fortsatt diskriminering basert på kjønn rundt om i verden. Dette omhandler blant annet vold i hjemmet, lavere lønn, mangel på rett til utdanning og helsetjenester. Derfor er dagen 8. mars og alle andre dager i året, fortsatt svært viktig for å fremme kvinners posisjon i samfunnet. Derfor avslutter jeg med å si: «Gratulerer med dagen alle jenter, kvinner, gutter og menn!»