I mange kommunestyrer behandles i disse dager en høring om finansiering av private barnehager. Dette er viktig fordi det handler om god oppvekst og tilbud til fremtidige generasjoner samt å være en attraktiv region å etablere seg i.

For mange år siden var det stor mangel på barnehageplasser. Svaret på at de kommunale barnehagene ikke dekket etterspørselen, ble etablering av private. Disse har utgjort og utgjør en grunnmur i oppveksten, foreldrenes valgmulighet og de skaper viktige arbeidsplasser.

I Innlandet har vi mange private barnehager. Noen av disse er foreldreeiet, noen er stiftelser, noen går med underskudd og noen går akkurat i pluss og da legges pengene i oppgradering eller vedlikehold av bygningen, til barnas beste. Noen tegner bilder av store verdier som går til skatteparadis, men svært mange private barnehager går altså i null eller med underskudd.

Det er viktig å ikke ha ideologiske sperrer mot privat sektor, men se at det er en del av løsningen.

Det er viktig å gi barnehagene forutsigbarhet fordi usikkerhet om økonomi går ut over kvaliteten til barna og det er viktig med forutsigbarhet for å sikre arbeidsplasser.

For foreldre er det viktig med valgfrihet og det er viktig med god barnehagedekning - dette gjør at det er attraktivt å flytte hit og er viktig i strategien for å få flere til kommunen vår.

Vi mener man derfor bør støtte en kvalitets- og mangfoldsmodell, for finansiering av private barnehager med et prinsipp om likeverdig behandling av kommunale og private barnehager og at ansatte i alle barnehager skal ha ordnede lønns- og pensjonsbetingelser.

Vi trengte privat sektor da vi måtte bygge mange barnehager for en del år siden og vi trenger en levende privat sektor som skaper verdier som kommer velferdsstaten til gode.

Da må vi ikke kaste de private barnehagene foran bussen nå.