Idretten speiler samfunnet. Utfordringene det står ovenfor, påvirker også idretten.

2020 og 2021 var annerledesårene, og koronapandemien avdekket at idretten har store utfordringer med å sikre god aktivitetsutvikling og bidra til god folkehelse i fremtiden. Idretten, både bredde og topp er under stort press i disse dager, og mer enn noen gang er det viktig at vi forbereder oss på en mulig endret og krevende idrettshverdag.

Skal idretten lykkes med sin del av denne gjenreisingsjobben, er vi helt avhengig av gode rammevilkår og godt samarbeid med det offentlige. En meget viktig støttespiller for idretten i Innlandet er, og har vært, Innlandet fylkeskommune.

Koronapandemien har synliggjort store organisatoriske krav og forventninger som stilles til idretten i en krisesituasjon. Behovet for arbeids- og dugnadsinnsats som kreves av organisasjonen er betydelig.

Samfunnet har høye forventninger om at frivilligheten skal ta stilling til, og være med å tilby løsninger på, en rekke utfordringer som egentlig er samfunnsutfordringer. Dette skjer samtidig med at frivilligheten er under press i forhold til krav knyttet til koronarestriksjoner, frafall fra idretten og befolkningsnedgang i vårt fylke.

Befolkningsutviklingen i Innlandet viser at vi ikke får større barnekull i fremtiden, men heller en betydelig økning i andelen eldre innbyggere. Rekruttering av utøvere bremses som følge av denne utviklingen. Med synkende antall barn og unge, reduseres også grunnlaget for rekruttering av frivillige. De frivillige rekrutteres hovedsakelig blant utøvernes foreldre.

Dersom ikke innlandssamfunnet evner å ta innover seg denne realiteten, og sørger for mer samarbeid og samhandling på tvers i hele fylket, står idrettsmangfoldet i Innlandet i stor fare for å bli betydelig svekket. Vår bekymring er at de små idrettene og idrettslagene ute i distriktene blir skadelidende. Og hva er vel et lokalsamfunn uten et godt idrettstilbud?

Idrettsorganisasjonene i Innlandet har gjennom flere år etablert en kultur for langsiktig samhandling med det offentlige på flere nivåer og opprettet gode kommunikasjonslinjer mellom det offentlige og idretten. Det er flere aktører som samarbeider godt omkring utviklingen av idretten i Innlandet. Innlandet Idrettskrets, Olympiatoppen, Høgskolen i Innlandet og Innlandet fylkeskommune samhandler godt, har etablert gode strukturer og god ressursutnyttelse rundt felles tiltak og målsetninger. Et fremtidsrettet arbeid som krever samarbeid med et sterkt og robust fagmiljø i Innlandet fylkeskommune.

Flere av særkretsene var allerede samlet i Innlandsregioner før Innlandet fylke ble en realitet. De hadde erfart at man sto mer styrket i større regioner enn innenfor de etablerte fylkesgrensene som forelå før regionaliseringen.

Innlandet Idrettskrets har som ambisjon å innta en tydelig rolle i utviklingen av et aktivt Innland, gi barn og unge gode mestringsopplevelser, styrke frivilligheten og skape trygge, gode og bærekraftige lokalsamfunn. Vi mener vi står bedre rustet til dette etter at vi ble slått sammen til Innlandet idrettskrets. Vi erfarer også at våre samarbeidspartnere i fylkeskommunen, både politisk og administrativt, har fått mer kraftfulle og større fagmiljø rundt seg i saker som berører idretten i Innlandet etter regionaliseringen.

Som idrettskrets ønsker vi å støtte opp om Innlandsstrategien med levende byer, tettsteder og bygder hvor velferds- og fritidstilbudet er godt og hvor vi kan bygge en stolthet, felles identitet og tilhørighet for innbyggerne i Innlandet.