Hytteeiere slipper vond lukt inntil videre

Artikkelen er over 2 år gammel

Etter klage har Fylkesmannen opphevet sitt vedtak om utvidelse av Badstua slamanlegg på Lygna.

DEL

15. mars i år godtok Fylkesmannen en firedobling av slammottaket på stedet; fra 6400 til 25.000 kubikkmeter i året.

Anlegget ligger bare 350 meter fra et hyttefelt som er blitt bygget ut de senere årene. Grunneierne der ble imidlertid ikke varslet om endringen, og var heller ikke kjent med at den kunne komme.

«Klager uttaler at det er bare en tilfeldighet som gjør at et av samvirkeforetakets medlemmer for få dager siden i en tilfeldig samtale på en lokal kafé/butikk ble kjent med det nye vedtaket», skriver Fylkesmannen om klagen de fikk 8. juni.

Saksbehandlingsfeil

Siden Lygnalia Grunneierlag SA tok til motmæle innen tre uker etter at de faktisk ble kjent med vedtaket, anser Fylkesmannen at klagefristen er overholdt. Dessuten gir de dem medhold i at det er begått en saksbehandlingsfeil:

«Fylkesmannen har nå konkludert med at Lygnalia grunneierlag har rettslig klageinteresse i saken og at de skulle hatt mulighet til å uttale seg før vedtak om endring av tillatelsen ble truffet. Vedtaket om endring av tillatelse av 15. mars 2017 er opphevet og den opprinnelige tillatelsen fra 2013 er dermed gjeldende», skriver de.

I praksis betyr det at søknaden om utvidelse av slamanlegget må behandles på nytt.

Stabilisert slam

Det er Oslo kommune som kjører slammet sitt til Badstua på Lygna i Gran kommune. Det har de gjort siden 2003, da de fikk tillatelse til mellomlagring av såkalt stabilisert, hygienisert og avvannet avløpsslam der.

Rammekravet til maksimal mengde slam inn på anlegget ble fra start satt til 6400 kubikkmeter per år. Fylkesmannen fikk så en søknad om utvidet drift i fjor høst og fattet altså vedtak i søkers favør i vår.

«Gran kommune ble hørt før vedtaket ble truffet og uttalte da at de var positive til utvidelse av mellomlagringsplass for slam ved Badstua», bemerker Fylkesmannen i Oppland.

Uvisst luktomfang

Fylkesmannen ble gjort oppmerksom på at det var hytter nær slamanlegget.

«Det var derfor ønske fra kommunen om at Fylkesmannen måtte vurdere om lukt kunne bli et problem når virksomheten endres/økes, men kommunen opplyste at det tidligere ikke har vært registrert vesentlige problemer med lukt fra anlegget», skriver Fylkesmannen.

Grunneierlaget utvikler et stort hyttefelt på nabotomten til slamlageret.

«Selv om miljøkonsekvensene ikke er kjent for tomtene ser vi at Lygnalia grunneierlag har en interesse i å få prøvd saken», konstaterer Fylkesmannen, og fortsetter:

«Vi ser at det kan være uheldig for tiltakshaver dersom vedtaket kjennes ugyldig. Dette betyr da at de ikke kan benytte seg av den siste endringen i tillatelsen. Tiltakshaver har imidlertid ikke rukket å innrette seg etter tillatelsen i særlig grad, dette på grunn av at Gran kommune har vurdert å endre sin holdning til bruken av området og det er dermed ikke gitt rammetillatelse for byggingen».

Artikkeltags