Vi har den siste tida registret stadig oftere store avisoppslag om konflikter mellom hytte- og beiteinteresser. Dette er ofte fastlåste konflikter som kan synes vanskelige å løse. Omdisponering av arealer er alltid en politisk sak. Forskjellige typer areal- og reguleringsplaner skal høres av alle berørte parter. Her ligger en viktig mulighet for lokale beitelag og faglag til å sende merknader der en påpeker ulemper med omdisponering av arealer til utbygging av hytter/ fritidsboliger.

Samtidig kan en foreslå konfliktdempende tiltak og løsninger som vil ivareta beiteinteressene. Merknader til areal og reguleringsplaner vil tjene flere hensikter. For det første blir beiteretter og beiteinteresser satt på dagsorden. Planleggere og politikere tilføres opplysninger og kunnskaper som er nyttige for endelig vedtak. For det andre vil merknader og forslag være offentlig tilgjengelig i ettertid og vise at beiteinteressene har redegjort for mulige konflikter, men også er løsningsorienterte.

Det finnes en del erfaringer på at konflikter unngås eller reduseres betydelig, dersom alle relevante opplysninger blir en del av planprosessen. Vi registrerer at mange kommuner ikke tillater inngjerding av hverken hyttefelt, eller enkelthytter. Gjerder har alltid vært brukt og brukes fortsatt for å holde beitedyr på plass der de skal være. I en del tilfeller vil nettopp en mer utstrakt bruk ev gjerder være en tilfredsstillende løsning. Enten som feltinngjerding, eller deler av hyttefelt og enkeltstående hytter. Ingen reguleringsplan er lik.

Noen berører annen næringsvirksomhet som seterdrift og beitebruk sterkt, mens andre beslaglegger mindreverdige arealer og kan utformes slik at beiteinteressene ikke blir skadelidende. Nesten alle kommuner i tidligere Oppland fylke har oppdaterte beitebruksplaner. Dette er et godt hjelpemiddel i planarbeidet. De fleste slike planer har status om temaplan. En temaplan er ikke juridisk bindende i forhold til for eksempel plan og bygningsloven, men er ellers en del av det aktuelle planverktøyet sammen med arealplaner og landbruksplaner.

Det er uten tvil et godt konfliktdempende tiltak at grunneier/ utbygger forelegger sine planer for både beiteinteressene og andre næringsdrivende i aktuelle utbyggingsområder. På dette stadiet kan mange konflikter løses før de oppstår. Deretter må alle berørte snakke sin sak i de fora det er mulig å påvirke politiske vedtak. Og ikke minst. Det må være klart for alle som ønske å etablere seg i fjell og utmark at det nesten alltid er snakk om beiteområder.

God planlegging, fornuftige og praktisk gjennomførbare tiltak som oppføring av lovlige gjerder er en fornuftig forebygging mot konflikter mellom hyttefolk og beitebrukere. Like selvfølgelig er det at hyttefolket aksepterer beitedyr i sine nærområder og viser forståelse for at det drives annen næringsvirksomhet i fjellet. Politikerne må kjenne sin besøkelsestid å ta hensyn til helheten og at beitebruk og seterdrift er næring og verdiskaping.