Eidsiva Energi og konsernsjef Øistein Andresen ser mot framtiden, og satser mye på vann- og vindkraft (ref. Østlendingen nett 15.02.). Dette forfektes samtidig som selskapet Austri Vind DA opphører som regional vindkraftutvikler i Innlandet og vindkraft utelates som tema i intensjonsavtalen om fusjon mellom Eidsiva og Hafslund E-CO. Kraftbransjen tenker langsiktig. Min erfaring tilsier at det som ikke sies, ofte er viktigere enn det som sies. Hva skjer på bakrommet?

Austri Vind ble etablert tilbake til høsten 2010 med daglig leder fra februar 2011. Organisert som ansvarlig selskap med delt ansvar mellom Eidsiva Vekst AS, Stange Energi AS og Gudbrandsdal Energi AS. Mai 2011 kommer Statskog Vind AS inn som deltaker, mens Stange Energi velger å trekke seg ut av selskapet mai 2012. Juni 2016 endres deltagere til Eidsiva Vannkraft AS og Gudbrandsdal Energi Fornybar AS med henholdsvis prosentandeler på 62,5 og 37,5. Da har Statskog Vind for lengst forlatt selskapet. Klarer du å følge med i svingen? For utenforstående har det vært utfordrende å følge eierskapets bevegelser når oppdatering av nettside ikke har hatt førsteprioritet.

Selskapets opprinnelige formål var «rådgivning og utvikling av prosjekter for salg innenfor fornybar». «Solgt inn» som utvikling av fornybar energi basert på lokale ressurser og lokalt eierskap overfor potensielle vertskommuner for vindkraft. Juni 2016 endres formålet til «utrede mulighetene for vindkraftutbygging i Hedmark og Oppland fylker, samt å fremme forslag til utbyggingsprosjekter til sine eiere».

Austri Vind er nå historie. Ifølge kunngjøringer, Foretaksregisteret 16.01.2019, har tiltakshaver/konsesjonær for Kjølberget vindkraftverk endret foretaksnavn fra Austri Vind DA til Austri Kjølberget DA. Besluttet av de nåværende eierne 28.11.2018. Formålet er endret til: «På vegne av Deltakerne, å utvikle, realisere, eie og drifte Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune i Hedmark fylke. Oppdraget reguleres i en avtale som inngås mellom Selskapet og deltakerne. Selskapet skal ikke eie aksjer eller andeler i andre selskaper». Deltagernes ansvarsandeler er endret til 50/50.

Eidsivakonsernet har valgt å plassere vindkraft, som ikke har status som selskapets kjerneområde, inn under virksomhetsområdet produksjon. En anonym tilværelse under vannkraftens beskyttende vinger. Utsiktene framover for videre vindkraftsatsing i Innlandet virker uavklart. Er planen å selge eierandelen i Raskiftet (senere også delansvarsdelen i Kjølberget vindkraftverk) til den tyske deleieren Stadtwerke München? Jfr. Austri Vinds utgangspunkt for å etablere selskapet 2010: Utvikling av prosjekter for salg. Det bør eierne ha i mente når investeringsbeslutningen for Kjølberget kommer opp som sak i Bedriftsforsamlingen! Eidsiva Energi er en mester i finansakrobatikk som overgår eierkommunenes forestillingsevne.

15. november 2018 var det klart at styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO, gjennom en intensjonsavtale, var blitt enige om å se nærmere på muligheten for å slå sammen hovedvirksomhetene i de to konsernene. Eidsivas konsernsjef la ut på presentasjonsturné i Innlandet for å «gjøre sine hoser grønne» hos eiere. Han understreker at vekst gjennom fusjon har vært Eidsivas vekstmotor i alle år (ref. opptak Gjøvik kommunestyre 29.11.2018). Lykkes forhandlingene, og eierne gir sin tilslutning, blir det nye selskapet Norges nest største kraftprodusent etter Statkraft og Norges desidert største nettselskap med nærmere en million kunder.

Eiernes bidrag til nye virksomheter vil skje gjennom tre sammenslåinger. Jeg har merket meg at tanken er å slå sammen Eidsivas kraftproduksjonsvirksomhet med E-CO Energi AS til et nytt, felleseid produksjonsselskap. Kompetansebygging, forretningsutvikling og utvikling av nye forretningsområder planlegges lagt til et eget selskap, Ny Energi. Begge selskapene vil være majoritetseid av Hafslund E-CO, og skal ledes fra Oslo. Det sies at produksjonsselskapet vil styrke Eidsivas fagmiljø innen vannkraft på Lillehammer. Inkluderer det også vindkraft, som et eventuelt eget forretningsområde som skal videreutvikles gjennom selskapet Ny Energi? Lite trolig at vindkraftsatsingen i Innlandet skrinlegges når regjeringen legger til rette for en storstilt utbygging av vindkraft gjennom Nasjonal ramme for vindkraft på land.

Jeg frykter et framtidsscenario der Oslo kommunes krav til inntjening i nytt energiselskap og økt forbruksvekst av strøm, i kombinasjon med romantiske, urbane forestillinger om vindkraftens fortreffelighet på bortebane, vil komme til å true Innlandets vakre landskapsområder og uerstattelige naturverdier innenfor store, sammenhengende og lite berørte naturområder. Har jeg grunn til å være bekymret, konsernsjef? 

Snefrid Reutz-Håkenstad