Det kom kanskje overraskende på mange at SV ikke støtter ordførerens budsjettforslag når SV er ett av fire partier som utgjør det politiske flertallet i Vestre Toten kommune. Men det kan ikke komme som en overraskelse for noen at SV støtter forslaget fra rådmannen om å etablere et interkommunalt produksjonskjøkken på Gjøvik. SV har vært uvanlig tydelige i vårt standpunkt i denne saken i over ett år.

Den viktigste endringa i ordføreren sitt budsjettforslag i forhold til rådmannens forslag, er at han har lagt inn 1,5 millioner for å kunne fortsette kjøkkendrift i egen regi i 2019. For å dekke inn dette, har han foretatt en del rent skjønnsmessige økninger av kommunens inntekter og reduksjoner av utgiftene. Vi håper naturligvis at dette slår til. Det vil gjøre det enklere å få klare kuttkravet om 40 millioner. Men vi vil advare sterkt imot å bruke slike usikre anslag til å øke kommunens utgifter permanent slik ordføreren legger opp til. Det kan ikke komme som noe sjokk at SV ikke kan støtte et budsjettforslag som har som hovedmål nettopp å frigjøre penger til noe SV er imot. Det ville også unektelig bli temmelig spesielt at SV skulle støtte ordførerens budsjettforslag når flertallet i formannskapet bare noen minutter tidligere støttet SV sitt forslag om å innlede et samarbeid med Gjøvik om produksjonskjøkken på Gjøvik.

Slik Ap – med ordføreren i spissen – har malt seg sjøl inn i et hjørne i kjøkkensaken, skjønner vi at han ikke har noe annet valg enn å fremme det budsjettforslaget han gjør. Men måtte også vite at han ikke kunne regne med SVs støtte til et slikt forslag.

Etter vår vurdering tar ordførerens budsjettforslag ikke inn over seg alvoret i de økonomiske utfordringene vi står foran. Det er ikke mulig å gjennomføre kutt på 40 millioner uten at det rammer tjenestenivået. Et interkommunalt samarbeid med Gjøvik om produksjonskjøkken og vaskeri vil ikke gi dårligere tjenester til våre innbyggere. Derimot vil en permanent økning av utgiftene på 3,8 millioner føre til at det må foretas tilsvarende kutt i andre tjenestetilbud. Vi har andre viktigere utfordringer som må løses. Barnefattigdom er ett slikt område. Vestre Toten er en av mange kommuner som trekker fra barnetrygden før det blir beregnet hvor mye familien skal få i økonomisk sosialhjelp. Dette rammer de fattigste barnefamiliene. Dersom det er rom for å øke kommunens utgifter, mener SV at det er mye viktigere å løse dette enn fortsatt å drive kjøkken og vaskeri i egen regi.

SV vil fortsatt ha et tett og godt samarbeid med våre politiske venner som utgjør det politiske flertallet. Et slikt samarbeid innebærer at alle – inkludert Ap – må være villige til å gi og ta. Vi regner med at dette vil gå seg til etter hvert, og ser fram til et fortsatt godt samarbeid.