Vestre Toten kommune har mange idrettslag og foreninger som er avhengige av lokaler og anlegg for å drive sine mangfoldige tilbud til sine medlemmer. Kommunen låner bort gratis plass til slik virksomhet i skoler og gymsaler der det er mulig. Men ikke alle tilbudene får plass i kommunens lokaler. Det er mange år siden Raufoss fotball forsto at skulle de få gjennomført sine treninger vinterstid, måtte de, i samarbeid med kommunen, sette opp en egen hall.

Samarbeidet bygger på en effektiv modell der idrettslaget selv bygger, eier og drifter anlegget, og kommunen gir lånegarantier og tilskudd til driften av den. Kommunedirektør Bjørn Fauchald har framholdt at dette, særdeles effektive, samarbeidet mellom idrettslag og kommunen, reduserer kostnadene for kommunen. Kostnader de selv ville hatt dersom de måtte stå som eier.

Raufoss Fotball eier i dag Raufoss Industripark Arena (RIA), et anlegg det ville vært umulig å bygge uten kommunens bidrag. Kommunen bidro med et engangsbeløp på 4 millioner kroner og en lånegaranti, som til slutt endte på 30,5 millioner. En slik garanti er ingen utgift for kommunen, men en nødvendighet for å få lånet i banken. For å bidra med å betale finanskostnader, altså renter og avdrag, bevilget kommunestyret en årlig sum på én million kroner i 20 år. Dette er omtrent halvparten av de forventede finanskostnadene slik rentene nå har utviklet seg, så resten må dekkes inn av sponsorer og treningsavgifter. Bidraget fra kommunen utgjør dermed totalt 24 millioner.

I november 2022 behandlet formannskapet i Vestre Toten kommune en søknad fra Eina Sportsanlegg AS om støtte til å bygge en idrettshall og en kunstgressbane ved Thune skole. Søknaden ble enstemmig vedtatt med kommunal lånegaranti lik den for Raufoss Industripark Arena, med begrensning oppad til 25,5 millioner i lån. Men i motsetning til et årlig bidrag til finanskostnadene, slik som for Raufoss Industripark Arena, vedtas det at kommunen skal betale samtlige avdrag og renter for hele lånet i hele dets løpetid.

I skrivende stund er dette sannsynligvis en forpliktelse på 35-40 millioner kroner! Eina Sportsklubb som eier av Eina Sportsanlegg AS trenger altså ikke å fri til sponsorer eller å øke treningsavgiftene sine. Heldige er de barn, og deres foresatte, som bor på Eina, og ikke på Raufoss.

Med dette som bakgrunn sendte styret i Raufoss Industripark Arena en søknad til kommunen med et ønske om likebehandling av barn og unge i kommunen. Hvorfor vil kommunen bruke mer penger på aktive barn på Eina enn på Raufoss? Det er vanskelig å forstå. Hvorfor må de frivillige i Raufoss Fotball bruke mer tid og krefter på å skaffe penger enn de i Eina Sportsklubb? Vi ønsker at kommunens støtte til finansieringskostnader ved bygging av idrettsanlegg skal være lik i hele kommunen.

Vi syns et likhetsprinsipp må ligge til grunn når ulike idrettslag tar oppgaven med å bygge, eie og drifte idrettsanlegg i Vestre Toten kommune, uavhengig av hvilket postnummer anlegget har.

Søknaden vår ble behandlet i Formannskapsmøtet 10. mai. Vi ba om økt støtte til å dekke våre finanskostnader, slik at vi kom på linje med Eina Sportsanlegg AS. Saken ble diskutert. Vestre Toten Arbeiderparti stemte nei til en slik likebehandling. De mener altså at det skal gis mer støtte til bygging av idrettsanlegg på Eina enn på Raufoss. Det tyder jo på at idrett og aktivitet for barn og ungdom på Eina mer verdt for medlemmene i Vestre Toten Arbeiderparti enn tilsvarende aktivitet for barn og unge på Raufoss.

Svært mange barn, unge og voksne i Vestre Toten har en tilknytning til Raufoss Fotball, enten gjennom egen eller barns aktiviteter og gjennomføring av frivillighet som trenere og hjelpere, og ikke minst i dugnadsarbeid i kiosken eller som søppelplukker langs landeveiene i distriktet. Mange deltar også på oppturer og nedturer på alle lagenes hjemmekamper, både for barn, ungdom og voksne. Noen støtter også opp på bortekamper.

Et så stort idrettslag bringer også med seg andre sosiale aktiviteter og gir mange et sted å høre til og å ha tilhørighet. Kanskje er det viktig at alle som har en eller annen tilknytning til Raufoss Fotball vet at Vestre Toten Arbeiderparti står for en slik forskjellsbehandling. Kanskje er det viktig å vite nettopp nå, foran et kommende kommunevalg, at Vestre Toten Arbeiderparti mener det er helt greit med en slik forskjellsbehandling av idrettslagene i kommunen.