Administrasjonen i Gjøvik kommune foreslår å flytte Kråkjordet barnehage til Lissomskogen barnehage som følge av at det fødes for få barn i byen. Som økonom har jeg forståelse for at det må tas noen grep relatert til barnehagetilbudet i Gjøvik, som følge av flere år med fødselsunderskudd. Tilbudet er fortsatt høyere enn etterspørselen.

Men etterspørselen etter Kråkjordet barnehage derimot er høy, så høy at barnehagen har lange ventelister. Ikke bare det, men barnehagen skiller seg positivt ut med lavt sykefravær og høy ansiennitet blant de ansatte. Dette er en barnehage innbyggerne i Gjøvik kommune vil ha. Til og med Gjøvik kommune selv henviser til denne barnehagen i sin oppvekststrategi for de neste årene.

Jeg lurer derfor på hvordan administrasjonen kan foreslå å legge ned denne barnehagen uten noen form for beslutningsdokumentasjon?

For meg så virker dette som et kortsiktig og lite gjennomtenkt forslag. Lissomskogen har kapasitet, men har per i dag ikke fasiliteter til å ta imot over 50 nye barn på en forsvarlig måte. Dette vil kreve store investeringer, og spørsmålet er derfor om dette er riktig bruk av skattebetalernes penger? Jeg savner en mer helhetlig strategi knyttet til barnehagetilbudet i Gjøvik kommune.

Befolkningsprognosen til kommunen har de siste årene vist en nedgang i antall barn i alderen 1-5 år, det bør derfor ikke lengre komme som en overraskelse på hverken administrasjonen eller de folkevalgte at denne trenden fortsetter. Det er derfor svært uheldig at enda en ny barnehage er foreslått nedlagt ved et siste pennestrøk på tampen av budsjettarbeidet. Barnefamilier er opptatt av forutsigbarhet og trygge rammer, og ved å føre en slik politikk er det ikke rart at barnefamiliene ønsker å bosette seg i andre kommuner enn Gjøvik, dessverre!

Hvilke signaler vil nedleggelsen av Kråkjordet barnehage gi eksisterende og potensielle innbyggere i Gjøvik kommune? Ikke bare er dette en av kommunens mest populære barnehager, men dette er en barnehage som nettopp har tatt til seg barn fra Solåsstua barnehage som ble nedlagt tidligere i år. Ingen barn skal måtte oppleve å bli «tvangsflyttet» to ganger i løpet av barnehagetiden. Våre små, sårbare barn har vel også noen rettigheter?

Ansatte og foreldre av barn i Kråkjordet barnehage forventer at administrasjonen i Gjøvik kommune fremlegger veldokumenterte rapporter og analyser som viser at denne beslutningen er til det beste for innbyggerne i kommunen gitt de rammebetingelsene de står ovenfor. Hvilken rettsikkerhet har innbyggerne i Gjøvik kommune om slike avgjørelser tas på grunnlag av mangelfullt beslutningsgrunnlag som holdes skjult for offentligheten?

Hilsen bekymret småbarnsfar og skattebetaler i Gjøvik kommune.