Nei, det blir ikke et felles forliksråd for Gjøvik, Land- og Toten-kommunene. Både Nordre- og Søndre Land har nå betakket seg for en slik løsning. Ordfører Ola Tore Dokken i Nordre Land kjøper ikke argumentasjonen om et sterkere fagmiljø, og er godt fornøyd med resultatene av dette meklingsarbeidet i egen kommune som det er i dag. Det er ikke klart om de øvrige kommunene går sammen i et nytt samarbeid på området.

Saken er interessant i en større kontekst; hvor godt klarer egentlig kommunene i Gjøvikregionen dra veksler på tettere samarbeid over kommunegrensene? Forliksrådet er bare ett av områdene hvor kommunene har utredet interkommunalt samarbeid, som har strandet på den politiske oppløpssiden.

I fjor ga rådmannsutvalget i Gjøvikregionen i oppdrag til samarbeidsutvalget for IKT i samme region å utrede en felles sentralbordløsning. Arbeidsgruppa anbefalte å gjennomføre en sammenslåing, men de folkevalgte i tre av fem kommuner sa nei.

På samme måte ble det ikke noe av Vestre Totens forslag om en felles innfordringsenhet for å bygge et miljø for de få ansatte på feltet som ble igjen i kommunene etter at Staten overtok ansvaret for skatteinnkrevingen i sommer.

Selv da Land barnevern var i dyp krise, satt det langt inne å ta imot Gjøviks utstrakte hånd om interkommunalt samarbeid. For øvrig en invitasjon som Toten-kommunene raskt puttet i skuffen. Og samarbeidet knirker.

Mens kommunesammenslåing har vært seriøst diskutert over det ganske land, synes det tidvis vanskelig å finne nye områder for samarbeid over nabogrensene i Gjøvikregionen. Hvorfor er det slik?

Naboer frykter åpenbart at kompetansearbeidsplasser forsvinner ut av kommunen. Dette bør være mulig å finne en fordelingsnøkkel til. Men det betinger at kommunene ser på det større bildet, og at de konkrete prosjektene ikke kommer opp som enkeltstående saker. Nå som budsjettsituasjonen tvinger fram omstilling alle stedet, bør nabokommunene snakke sammen om en strategi for mulige måter å samarbeide bedre på, også ut over innkjøp.