I 46 prosent av dommene om seksuallovbrudd mot mindreårige i Innlandet de fem siste åra, har domfelte fått fratrekk i straffen fordi retten mener politi og påtalemyndighet har brukt mer enn «rimelig tid» på å få saken fram for domstolen. Det er et veldig høyt tall, og selvsagt ikke noe etaten i Innlandet kan si seg fornøyd med. En kan bare tenke seg hvordan fornærmede opplever det når dette skjer.

Det å se bruken av strafferabatt i system og over tid er merkelig nok noe det offentlige Norge ikke gjør. Det føres ikke statistikk over det totale antallet saker der retten kommer til at det er brukt urimelig lang tid. Det bekreftet det øverste organet for norsk påtalemyndighet, Riksadvokaten overfor NRK i 2016. Året etter undersøkte statskanalen 700 dommer fra to norske tingretter over en tomånedersperiode, og fant at det ble gitt strafferabatt i mer enn hver femte dom.

Det som imidlertid måles og derfor naturlig nok prioriteres i politidistriktene, er gjennomsnittlig saksbehandlingstid fram til påtaleavgjørelse. Denne gikk på riksplan ned 3,8 dager til 72 dager i 2020, som var et merkelig år også for politiet, med påtrykk for å unngå å lage for lange køer inn til en koronapreget domstol. Denne saksbehandlingstiden hjelper imidlertid lite på den totale tiden fram til domsslutning, dersom sakene bare hoper seg opp i påtaleleddet hos politiet. Et ledd som også i Innlandet har ikke ubetydelig «gjennomtrekk», med alle de problemer dette fører med seg for kontinuitet – og kapasitet.

Politiet i Innlandet peker på styrking av nettopp påtaleleddet og etterforskningsstillinger som viktigste tiltak for at færre dommer skal ende med strafferabatt på grunn av tidsbruken. Hvorfor er det ingen politikere som snakker om dette?

Mens det er stort fokus på synlig politi, viser kriminalitetsutviklingen at stadig mer av kriminaliteten foregår på nett. Ikke minst seksuallovbrudd overfor mindreårige. Ofte er det snakk om store, komplekse etterforskninger med enorme mengder data som krever etterforskere med spesialkompetanse. Disse sakene løses ikke av patruljene.

Dersom bruken av strafferabatt for medgått tid sier noe om hvor politiet bør styrkes, er det underlig om dette faktisk ikke måles systematisk.