Korona-viruset ga oss hjemmeskole og nettbasert undervisning over natta. Lærere og elever har i løpet av kort tid skaffet seg erfaring og kunnskap om mulighetene i det digitale klasserommet. Hvordan kan de nye undervisningsformene også gi positiv inkluderende effekt?

I Norge er det bred politisk enighet om at skolen skal være inkluderende for alle elever. Den overordnede delen av læreplanen slår fast: «Skolen skal utvikle inkluderende felleskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle». Alle elever skal oppleve tilhørighet og være en del av læringsfellesskapet. Skolen skal ivareta mangfoldet ved å romme elevens ulike evner, forutsetninger og læringsstiler. Som et viktig virkemiddel for å skape inkluderende skole blir felleskapssbyggende undervisning løftet frem som et sentralt tiltak.

I undervisning som bygger felleskap er de faglige og målene i en sammenheng. Elevmedvirkning og mestring løftes frem. Læringsaktiviteten i klasserommet bygger på elevenes erfaringer og kunnskap, og det øves ferdigheter knyttet til samarbeid. Åpne oppgaver og varierende arbeidsmåter åpner opp for at undervisningen tilpasses elevens ulike nivå. Målet i undervisningen er at alle skal oppleve mestring og at de har noe å bidra med i klassen i felleskapet. Kan de digitale mulighetene bidra til å skape et slikt felleskap og et inkluderende læringsmiljø?

Alle elever får en stemme.

I en time i et klasserom er det vanskelig å gi alle ordet. Noen liker kanskje ikke å snakke. Andre kan ha språkvansker eller bruker annen kommunikasjon (ASK). Med nettbasert undervisning er det lett å gi alle en stemme og gi tilbakemelding til hver enkelt.

Enkel tilgang til lese- og skrivestøtte.

For de elever som trenger ulike tilgjengelighetsfunksjoner gir undervisning på en digital plattform gode muligheter.

Mulighet for individuell tilpasning.

Digital undervisning gjør det lettere å tilpasse plan, gjennomføring av oppgaver og tilbakemeldinger til hver elev. Dette bidrar til økt læringsutbytte og mestring. Det er viktig å holde planen enkel og oversiktlig nå som eleven skal være enda mer selvstendig.

Bruk tabeller og avkrysningsbokser eller oppfordre eleven til å markere ut oppgaver etter hvert som de er gjort.

Planer og oppgaver kan enkelt illustreres med bilder og video. Instruksjoner kan gis både skriftlig og muntlig med lydfiler.

Eleven kan levere arbeidet sitt på ulike måter; skriftlig, gjennom en video eller som lydfil og så videre.

Tilgang over alt.

Mange barn i skolen har av ulike årsaker stort skolefravær. Med digital undervisning så åpner det seg opp muligheter for elever som er hjemme eller på alternative skolearenaer til å delta og følge med klassen både faglig og sosialt.

Foreldrenes involvering.

Foreldre kan lettere følge med på barnets faglige utvikling og få oversikt over skolens planer og forventinger. Noen læringsplattformer har foreldretilgang som enkelt gir beskjeder, viser undervisningsplan og lekser. Godt samarbeid med foreldre er viktig for et godt læringsmiljø.

Sosiale treffpunkt som inkluderer alle

En stor utfordring kan være det sosiale fellesskapet. Hvordan kan vi lage gode sosiale møtepunkter for elevene når alle sitter hjemme ved hver sin enhet? Det er viktig å ha en sosial møteplass der alle er med. Lag en chat for hele klassen eller kontaktlærergruppa, slik at ingen faller utenfor. Elevene må være sosiale på en annen måte nå som de ikke møtes fysisk. Tips kan være å spille Minecraft eller andre spill sammen i friminuttet.

Refleksjon om bruken av teknologi for elever med særskilte behov

Det er viktig at lærerne har god dialog seg imellom og reflekterer sammen om hvilke mål de har for den digitale undervisningen. Arbeid med inkluderende praksis er en prosess og er forankret i ledelsen sammen med lærerteamet. Selv om det digitale kan bidra i en inkluderende skole vil det aldri erstatte relasjon og dialog med lærer her og nå. Det vil heller ikke erstatte de sosiale relasjonene elevene har seg imellom. For noen elever med særskilte behov kan teknologi være et redskap til å realisere inkludering. Teknologi åpner opp for nye muligheter for mestring, kommunikasjon, og økt læringsutbytte for alle.