Vi leser i Oppland Arbeiderblad 5. september med interesse og vantro. Ekstremværet Hans har forårsaket store skader over hele landet og også her ved Mjøsa. En kan ikke sikre seg fullstendig mot flommer i fremtiden, men her er tydelig at en kan «lett» redusere flomnivå og skader. I intervju med HA, uttaler vassdragsvakt Hans Christian Udnæs i GLB (Glommen og Laagen Brukseierforening) seg:

Lørdag 5. august 2023 klokka 13:00 kunngjøres det første farevarselet, farge oransje. Søndag 6. august klokka 12:30 kunngjør Meteorologisk Institutt at det ventes inntil 100 millimeter i løpet av 24 timer. Farevarsel rødt. Mandag 7. august åpnes samtlige luker i dammen som regulerer Mjøsa ved Svanfoss. Udnæs uttaler i intervjuet at GLB ikke har lov å regulere Mjøsa ytterligere på de vannstander vi hadde før 7. august.

En kan velge om en vil beskrive dette som galskap, uforstand, eller bare at her er store potensialer for forbedring og fremtidig reduksjon av skadeomfang.

Det tok altså to hele døgn, regnet fra at hvermansen kunne lese seg til flomvarslene i media, til at lukene i demningen på Svanfoss ble åpnet.

Vi håper og tror at GLB og NVE har tilgang til informasjon også godt i forvegen av publiserte varsler. Selskapene har egne hydrologer og annet fagpersonell som bør ha sett varsellampene lyse i god tid før farevarsel ble sendt ut offentlig. Ekstremværet Hans kom IKKE som lyn fra klar himmel lørdag 5. august klokka 13:00.

Om en ønsker å forebygge og redusere omfanget av flomnivå, er nøkkelen å iverksette forebyggende og forberedende tiltak straks en ser at det er behov for dette. Det er helt åpenbart at flomlukene i Svanfoss skulle vært åpnet senest da oransje farevarsel ble sent ut.

Det virker også uforståelig at en ikke kunne gjøre enda tidligere forberedende tiltak, når en ser at ekstremvær kommer. Dette må være et krav til GLB, NVE og aktører som har slike store samfunnsmessige ansvar.

Det fremkommer i artikkelen at GLB ikke har lov å regulere vannstanden før 7. august. Dette må verifiseres og underbygges. Om det virkelig er tilfelle, må lovverket tas opp til ny vurdering. Vi kan ikke ha et samfunn der aktører ikke har lov til å forebygge og begrense skader.

Det vil være meget interessant å se en beskrivelse av hvilken positiv reduksjon av maksimal flomvannstand en ville fått om en hadde startet nedtappingen av Mjøsa to eller flere dager tidligere. Sannsynligvis har både statsforvalteren og kommunen et syn på dette, i tillegg til aktørene som allerede er beskrevet her.

Vi imøteser tilbakemelding på vårt innlegg.