Covid-19 er definert «allmennfarlig, meldepliktig, smittsom sykdom». FHI forsøker å avregistrere pandemien som sådan (Helsedirektoratet 18.10.21). Covid-19 skal følges opp med nasjonal registrering og tiltak for å stoppe smittespredning. Slutter meldingsplikten, vil smitten være helt ukontrollerbar.

Covid-19 fyller samtlige kriterier i smittevernloven for å være en «allmennfarlig smittsom sykdom»: «særlig smittsom, kan opptre hyppig, har høy dødelighet eller kan gi alvorlige eller varige skader, fører vanligvis til langvarig behandling, eventuelt sykehusinnleggelse, langvarig sykefravær eller rekonvalesens, kan få så stor utbredelse at sykdommen blir en vesentlig belastning for folkehelsen, og utgjør en særlig belastning fordi det ikke fins effektive forebyggende tiltak eller helbredende behandling for den.»

De 50.184 covid-19-tilfellene i 2020 utgjorde mer enn halvparten av 90.314 allmennfarlige, smittsomme sykdommer i Norge i 2020 (FHI). På andre plass lå seksuelt overført clamydiainfeksjon. Få dødsfall er knyttet til andre allmennfarlige sykdommer.

Fire av hundre er smittet av covid-19 i Norge (FHI,1.11). Smitten er særlig stor i yngre aldersgrupper i hjem og skoler. Bare 8 prosent av smittede er 60 år eller eldre mens de fleste, 92 prosent, er yngre enn 60 år. Nesten hvert tiende tilfelle er barn under 10 år, hvert fjerde er mellom 10 og 19 og hver femte er mellom 20 og 29 år. Dette er barn og unge i den mest sårbare alder for komplikasjoner og seinskader, som beskrevet gjentatte ganger.

I alt 247 millioner er smittet i verden, derav 5 millioner døde (WHO 1.11). En stor andel barn og voksne får seinskader eller forlenget sykdomstid med kognitive problemer og «hjernetåke» i mange måneder etter infeksjonen (Becker, Jama Open 22.10). Global dødelighet er 2 prosent, i Europa 0,2- 2,8 prosent. I USA er 2 per 1000 innbyggere (330 millioner) døde av coronaviruset – en stor tragedie (WHO). Globalt er 80.000 - 180.000 (av 135 millioner) helsearbeidere døde av covid-19 (WHO 22.10).

Til nå er 900 døde i Norge, det vil si 4 per 1000 smittede dør, et høyt tall i vår del av verden. Bare siden juli 2021 til i dag er 106 pasienter døde av coronaviruset. I tillegg kommer vaksineassosiert dødsfall, cirka 200 tilfeller (SLV). Dødeligheten er størst blant de eldste (90+: 31,6 prosent, 80-89: 14,2 prosent, 70-79:4,5 prosent, 60-69: 1,2 prosent). Under 60 år er 64 døde (0,03 prosent), og under 40 år er sju døde, derav ett barn (FHI). Aldersregistrering mangler for 377 døde (FHI).

Coronaviruset går med størst fart i kaldere og tørrere strøk, med mye inneliv og i tette forsamlinger uten god ventilasjon. Dette vet alle! Viruset får ekstra fart når smitteverntiltak mangler slik som i dag – bestemt av våre politikere. Da skjer også raske virusmutasjoner med deltavarianter som reduserer vaksineeffekten (Singanayagam, Lancet Infect Dis 2021).

WHOs Generaldirektør avsluttet sitt innlegg ved G20 toppmøtet 30.-31. oktober 2021 med følgende spørsmål til politikerne: «How many more will die, in this and future epidemics? The answer is in your hands!» Han peker på at det er politikernes ansvar å stoppe flere dødsfall ved denne og andre kommende epidemier. Han viser også til at alle nasjoner må styrke beredskap, respons og primærhelsetjenesten i førstelinjen mot infeksjonsutbrudd. Bare godt lederskap kan stoppe pandemier.

I vårt land gjøres lite. Det registreres stigende trend i halvparten av kommunene mens alle årer legges inn – også av den nye regjeringen og også med nye deltavarianter! Høyre-regjeringen ryddet bort alle gode smitteverntiltak. Fjernet er mye av offentlig testing og smitteoppsporing. Hånddesinfeksjon er bort fra butikker og offentlige steder, munnbind er nesten borte og avstanden har vært mindre enn null i flere måneder siden man praktiserer albuehilsen. Alle grenser er åpne for alle som vil arbeide eller feriere i vårt land. Dette har ført til en rekke utbrudd over hele landet

Helseminister Kjerkol legger seg på Høyres kyniske holdning. Covid-19 -tiltak vurderes etter «hva landet tåler» ut fra «hva sengekapasitet i helsevesenet tåler». Et helsepolitisk, uetisk klasseskille viser seg ved at eldre nektes innleggelse i sykehus ved covid-19. Sykdom og død knyttet til smitte teller lite når politikere tenker kortsiktige kroner og ører.

Det mest kostbare for samfunnet er en pågående pandemi. Siden mars 2020 har det vært 5470 sykehusinnleggelser og 1043 intensivopphold – til en kostnad på cirka én milliard. Inkluderes utgifter for stans i sykehusaktivitet, utbrudd og store mørketall i primærhelsetjenesten, vil utgiftene stige til mange milliarder! Pandemien vil også bli en stor kronisk utgiftspost i framtiden på grunn av varig sykdom og skade.

Smittevern har dokumentert effekt som vises hver gang tiltak settes inn, globalt og nasjonalt. Men FHI har ikke tro på smittevern og har aldri arbeidet praktisk med smittevern. Gjenåpning av samfunnet i september førte til at smitteverntiltak forsvant. Mange symptomløse smittebærere, med eller uten fullvaksinering, sprer smitten i samfunnet – vesentlig via luftbåret smitte.

Forsøk på å ufarliggjøre pandemien ved å fjerne generelle og spesielle smitteverntiltak i samfunnet, gjør at pandemien kan utvikle seg i en enda farligere retning enn det som registreres i dag.