Nytt tiår, nye muligheter! Å legge bak seg 2010-tallet gjør at man kan grunne over hva som har skjedd det siste tiåret. Samtidig tar vi fatt på 2020-åra og sikter mot framtida med pågangsmot og ambisjoner. Valg du, jeg og vi tar er viktige.

For å forstå framtida, er historien og faktum om nåtida viktig. Kong Harald samler folket og tida med sin nyttårstale. Livskraft, lokalsamfunn og tillit var blant gode og viktige poeng han tok opp. Dette kan vi blant annet vurdere ved valg folk tar. Antallet som bor i Opplandsområdet har vært stabilt i lang tid, men hvor folk etablerer seg er i endring. Fødselsunderskudd og en aldrende befolkning preger vår region og størsteparten av landet. Frivilligheten er høy og verdifull. Politisk engasjement og verdiskapning har potensial. Samtidig er mange av oss sysselsatte, men unge må bli bedre fanget opp i arbeidsmarkedet. Næringslivet satser og må satse for framtida. Det er grunn til å mene at det er mye livskraft i lokalsamfunnene våre.

Levende bygder og lokalsamfunn har egenverdi, og gir folk gode liv. Gjennom historien har spredt bosetting latt oss verdsette naturverdiene, forvalte rike naturressurser og hevde suverenitet. At vi som folk trives og lever gode liv er tross alt det viktigste. Verdiskapning og arbeidsplasser er en del av en meningsfylt hverdag for hver og en av oss. Utgangspunktet for utvikling av våre lokalsamfunn er tillit til at politikere og fagfolk handler i beste mening og påvirker premiss i rett retning. Folk og næringsliv må ta til pennen, telefonen eller andre verktøy for å si ifra om de premissene de trenger, både sentralt og desentralisert, for å leve og virke.

Tilliten oss imellom og til folkevalgt styring kan ikke bli tatt for gitt, og skal bidra til at vi kan møte framtida med optimisme. Tillit er en verdi som blir utfordret på mange vis. Valg teller. Kløfter mellom folk må samfunnet gjøre så små som mulig. Politikk skal legge til rette for en fordeling som gjør at vi kan ta hele landet i bruk med befolkning, verdiskapning og utvikling. Næringsliv må tørre å starte opp og vokse i samråd med politiske premiss. Rammene for framtida er preget av en teknologisk utvikling med mobile løsninger og smart hjelp vi bare kunne fantasere om tidligere. Sosiale medier påvirker hvordan vi ser på oss selv, hverandre og livene vi lever. Sentralisering har preget oss i flere tiår, men sjelden har den vært så sterk fra styresmakta sin side. Det er på tide å sette foten i bakken og si at nok er nok. Nærhet folk imellom styrker tilliten, og blir viktigere og viktigere. Vi vil holde liv i hele landet også i framtida. Det er som Kongen sier, noe av det som gjør oss til nordmenn.

Senterpartiet mener det offentlige må sette av mer midler til tjenester nær folk, næringsutvikling i alle regioner, og bedre dekning for telefoni og bredbånd. Kommunene har ansvaret for førstelinja i viktige tjenester nær folk. Fylkeskommunen er samfunnsutvikler. Men, det er staten som setter premissene med lover og overføringer. Livskraften i lokalsamfunnene blir utfordret av dagens regjering. Til tross for tvangssammenslåtte fylker ser vi ikke mørkt på framtida. Lokalsamfunn over hele Oppland har vist at det er liv laga de siste ti åra, og vil garantert gjøre det de neste ti også. Det avhenger av at hver og en av oss gjør bevisste valg.

Det første året på 2020-tallet vil nå sette standarden. Hva mener du burde gjøres for at det blir bedre å leve, jobbe og satse videre i Land, Gjøvik, på Toten eller andre steder? Jeg tror på nærhet og at vi i 2030 har klart å holde livskraften sterk, knyttet bygdene og tettstedene mer sammen, og er mer bevisste hvor verdifull tilliten oss imellom er.