Rødts kommunestyregruppe har over flere gruppemøter jobbet med rapporten «Alternativanalyse av nytt kulturhus i Gjøvik» som er utarbeidet av konsulentfirmaet WSP. Bakgrunnen var at vi syns det var merkelig at alternativet med et nytt kulturhus på CC kom best ut. Vår gjennomgang har gitt noen overraskende funn:

- Den vektingen som WSP legger til grunn innledningsvis i rapporten, gjennomføres ikke fullt ut i den oppsummerende rapporten

- Utøvd skjønn og vurderinger slår ulikt ut for alternativene, de er mer subjektive enn objektive

Vi endre opp med å sidestille alternativene til CC Eiendom AS og S17 Eiendom AS. Det vil si at «Shelltomta» og «CC» kommer likt ut ved det vi mener er en mer rettferdig og balansert utøvd skjønn. I tabellen vår har vi vektet noen kategorier opp og noen ned, vi har gitt alle kategoriene de prosentvise tilleggene WSP sier er lagt til grunn. Der det står et minustegn er kategorien vektlagt ned, og der det står et plusstegn er kategorien vektlagt opp.

I kategoriene «Handlingsrom» og «Uteareal» mener vi at rapporten ser alt for snevert på «shelltomta». Et kulturhus der vil inngå i ett stort rom som inkluderer parkområdene på nordsiden av Parkgata, Strandgata som miljøgate og en oppdatert Kauffeldts plass. I «Logistikk» ser rapporten bare på utfordringene som ligger i forslaget. En oppgradert Parkgata som går over gamle rutebilstasjonen og en gatebruksplan i området som prioriterer buss, gange og sykkel vil sammen med gode parkeringsmuligheter i nærheten gi oss et flott kulturrom.

I kategorien «Synergieffekter» ventes mereffekten for CC i hovedsak å gå til næringslivet ved kjøpesenter og konferanse/hotellvirksomhet. Ved bruk av Shelltomta vil mereffekten løfte sentrums førsteinntrykk og føre til positiv effekt for sentrumsutvikling. Vi er for øvrig helt enig i Gjøvik Kulturråds høringsuttalelse som også mener at huset bør være sentrumsnært. Rødt støtter også rådets skepsis til private investorers store planer, spesielt på CC, som kan legge uheldige premisser for bruk av huset.

Vi har ikke tatt med alternativet til Industribygg fordi kommunen nå planlegger et stort offentlig rom til 26 millioner kroner på tomta. Vi har heller ikke tatt med det alternativet som falt helt igjennom, Tema Eiendom sitt ved den gamle lokstallen.

Som eksempel på vår endrede vekting kan vi nevne under Historisk Identitet. Her vekter WSP CC Eiendom opp fordi de legger inn i planen en gangbru over til Skibladner og dermed knyttes til kulturhistorisk verdi. Shelltomta som ligger et steinkast fra Kauffeldtgården vektes ned av WSP. Vi snur disse vurderingene på hodet.

Et annet eksempel er at vi vekter Shelltomta opp på kategorien handlingsrom. WSP nedvurderer mulighetene med samhandling og integrering av Handelsbygningen slik eierne har foreslått. Tilsvarende gis Mjøsen plusspoeng for mulighetene i nabolaget, noe vi synes er mer enn underlig.

Skjønn er skjønn og påvirkes av preferanser. Vi vil oppfordre alle til å lese WSP sin rapport og ta stilling til det skjønn og den vekting som de legger til grunn. For vårt vedkommende mener vi å se at vårt foretrukne alternativ – Shelltomta – ikke kommer dårligere ut enn CC-alternativet, tvert imot, de står like sterkt og da fortsetter nok vi å foretrekke å stå på vårt syn videre i prosessen mot et nytt kulturhus.