Et godt arbeidsmiljø med trygghet, inkludering, forsvarlighet, hensiktsmessig organisering og hele og faste stillinger må være grunnlaget for å skape solide velferdstjenester med god kvalitet. Ansatte må ha arbeidstidsordninger som gjør det mulig å jobbe i hele stillinger, med en belastning ansatte kan klare å stå i fram til pensjonsalder. Dette forutsetter at det er en god grunnbemanning som er tilstrekkelig. Vi må ivareta de ansatte for å kunne ivareta innbyggerne og sikre gode velferdstjenester med godkvalitet. Heltid bidrar til bedre arbeidsmiljø, mer og bedre kontinuitet i tjenestene og bedre koordinering og samordning.

Delta er tydelige på at hver tredje helg er nok. Det er viktig at våre medlemmer skal kunne ha et godt arbeidsliv og at de skal kunne orke å stå i krevende pleie- og omsorgsyrker over tid. Det er ikke riktig at ansatte skal måtte jobbe oftere enn hver tredje helg for å kunne jobbe heltid. Det skal være frivillig å jobbe oftere enn hver tredje helg med økt ubekvemstillegg. Det er vårt klare utgangspunkt. Også her i Gjøvikregionen og Valdres.

Å se på oppgavefordelingen og ha rett kompetanse på rett plass, vil være med på å sikre faglig forsvarlighet ovenfor ansatte og tjenestemottakere og driften i en organisasjon. Her utfordrer vi kommunen. Jobb sammen med oss for å se på hvordan oppgaver kan organiseres og deles for å sikre at alles kompetanse utnyttes.

En undersøkelse utført av Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet, viser at helsefagarbeidere sitter med mye kunnskap og ferdigheter som de ikke får brukt. En tredjedel ønsker seg større utfordringer på jobb. 30 prosent av helsefagarbeiderne har kompetanse og ferdigheter som de ikke får brukt. Tallet øker til 39 prosent for helsefagarbeidere med videreutdanning. Mange forteller at kompetansen deres ikke blir verdsatt.

Et velfungerende partssamarbeid lokalt og nasjonalt er avgjørende for hvor godt samarbeidet vil være over tid. Et godt partssamarbeid fremmer utvikling og nytenking i virksomheter og er nøkkelen for å skape gode endringer. Her vil medvirkning og medbestemmelse av tillitsvalgte være nødvendig for at ressursene skal benyttes best mulig. Vi er opptatt av å styrke og utvikle partssamarbeidet. Det gjelder også i Gjøvikregionen og Valdres.

Delta organiserer mange medlemmer i mange forskjellige yrker. Felles for yrkene er at de alle er viktige velferdsyrker. Brann, ambulanse, de som jobber med barn og unge, helsefagarbeidere, helsesekretærer, sykepleiere, vernepleiere, ansatte i administrative stillinger, kokker og kjøkkenassistenter, renholdere og driftspersonell i teknisk, bygg og anlegg er noen eksempler.

Våre medlemmer trengs.