Debattredaktør Stina Håkensbakken oppfordrer leserne til å avsløre hvem som jukser i sykehusdebatten. Kanskje hun selv bør se seg i speilet? Ved å koble ordfører Einar Busterud til et innlegg fra lederen i Hamar Arbeiderparti, vet hun godt at hun trigger alle, særlig vest for Mjøsa, som lar seg provosere av Busterud. Dette til tross for at HA den 30.08.22 har spurt Busterud hva han synes om dette innlegget. Her svarer Hamarordføreren:

Det som er litt av problemet, er en prosess som har pågått i 20 år. Den er drevet så lenge nå at det kommer et resultat som ingen kan tenke seg. Det har ikke gått opp for Ap at det ikke blir ett sykehus, men tre sykehus. Det er det flere som har innsett.

Etter min mening er det juks når debattredaktøren forsøker å personifisere motstanden mot å legge ned fire sykehus i Innlandet, bygge et nytt hovedsykehus i Moelv og opprettholde Lillehammer sykehus som et stort lokalsykehus for en stadig synkende befolkning nord for Mjøsbrua. Vi er mange som er enige med Busterud i at dette må være tidenes feilprioritering fra styret for Sykehuset Innlandet HF. Vi håper at styret i HSØ og departementet vil stoppe disse planene.

I styremøtet for Helse Sør-Øst RHF den 25.08.2022, var det flere deltakere som stilte kritiske spørsmål til den saksframstillingen som ble presentert. Styreleder Svein Gjedrem konkluderte med at styret til den 22. september, selvsagt skal få seg forelagt et solid beslutningsgrunnlag, der alle sider av sykehusstruktursaken er belyst. Han ga ikke inntrykk av å ha bestemt seg. At debattredaktøren allerede nå før styremøtet den 22.09.22, kan konkludere med at Gjedrem ikke er i tvil hverken om innholdet i det framlagte saksdokumentet, eller om plassering av Mjøssykehuset på Moelv, må stå for debattredaktøren regning. De fleste andre er spente på avstemmingen i dette møtet.

Bare som en oppklaring; det er hverken Einar Busterud eller Hamar kommune, som først fremmet forslag om å utrede en videreføring av dagens sykehusstruktur, etter modell fra divisjonssamarbeidet mellom Elverum og Hamar sykehus. Dette ble fremmet av et samlet Elverum kommunestyre i den høringsuttalelsen Elverum kommune ga i mars 2021.

I Hurdalsplattformen heter det: Vi skal utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, flytte mer av den elektive virksomheten ut til lokalsykehusene og styrke den lokale akuttberedskapen. Dette synes å være helt glemt av tilhengerne av sentralisering av størstedelen av Innlandets sykehusaktivitet til ett Mjøssykehus i Moelv.

Videre heter det: I en sterk offentlig og solidarisk helsetjeneste er fagfolkene selve nerven og ressursen vi må ta best vare på. Er det å bryte opp dagens sykehusstruktur, flytte cirka 4000 arbeidsplasser til Moelv og pålegge ansatte kostbar og tidkrevende pendling, svaret på dette? Virker dette rekrutteringsfremmende i en tid med stadig sterkere rekrutteringskonkurranse? Vil sykehusledelsen lykkes med nødvendig rekruttering til en slik sykehusstruktur?

At ledelsen og styret for Sykehuset Innlandet, sammen med brukerutvalg og fylkesordføreren, later som om en nedlegging av sykehusene i Gjøvik, Hamar, Sanderud, Reinsvoll, rehabiliteringsenheten på Ottestad og en kraftig nedbygging av sykehuset i Elverum, er i samsvar med Hurdalsplattformens føringer, er kanskje det største jukset?

Samtlige ordførere i Sør-Østerdal har nylig skrevet brev til styret i Helse Sør-Øst RHF, der det pekes på at Mjøssykehusalternativet vil bety et akutt – og fødetilbud lengre fra flertallet av befolkningen. De anbefaler at Helse Sør-Øst RHF går videre med en videreutvikling av dagens sykehusstruktur, men med tydeligere divisjonalisering og funksjonsdeling, etter modell fra sykehusdivisjon Elverum – Hamar.

Dette synes å være helt glemt av tilhengerne av Mjøssykehusalternativet.