Åpent brev til fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Rødt har uttrykt aktiv støtte til reindriftssamene på Fosen og ønsker at vindturbinene må rives slik at det som er et pågående menneskerettighetsbrudd opphører.

Reindriftssamene på Fosen har fått stor støtte i sin kamp for at storsamfunnet må etterleve dommen fra Høyesterett. Den sier at utbyggingen av vindturbinanleggene der har ført til brudd på samenes menneskerettigheter.

I Innlandet har vi flere familier som er aktive med reindrift og som arbeider hardt for å ivareta sine rettigheter.

Innlandet fylkeskommune har store eierinteresser innenfor forskjellige deler av kraftmarkedet, blant annet i Elvia som nettselskap og Hafslund Eco som har vannkraftinteresser, og vi er medeiere i to vindkraftverk, Raskiftet og Kjølberget – begge i gamle Hedmark. Nå er det stort trykk fra utbyggere vi er medeiere i for å lokalisere nye områder for vindturbiner i Innlandet.

  • Hvordan vil fylkeskommunen sikre at vi gjennom vårt eierskap forholder oss til høyesterett sin dom og ivaretar urfolksrettighetene?
  • Hvilke områder er det reineierne i Innlandet har beiterettigheter til og hvordan vil fylkeskommunen bidra til å sikre reindriftssamenes rettigheter i disse områdene?
  • I Innlandet har vi en svært sårbar villreinstamme. hva tenker fylkesordføreren om fremtidig forvaltning av disse områder i forhold til utbygging av vindturbiner?
  • Rødt oppfatter den aktiviteten som er fra mange utbyggere av vindkraftanlegg mot enkeltkommuner som svært aggressiv. Vi vil bidra til å styrke kommunens kompetanse på dette feltet. Hva kan være fylkeskommunens rolle her?

Rødt mener at fylkeskommunen må ta en rolle i å ansvarliggjøre og bygge kunnskap så vel i egen organisasjon som i kommuner hvor vindkraftutbygging kommer i konflikt med samenes rettigheter som urfolk og steder hvor villreinen er i en truet situasjon.