Sp har oppnådd mange resultater sammen med Ap og andre i perioden 2019-2023, og her er et utvalg. Andel elever som fullfører og består vgs har generelt økt, og det samme har læringsutbyttet jamfør karakterer i fellesfag. Men det har på grunn av pandemi også vært spesielle år uten eksamener og unntak fra fraværsregler. Sp har stått fast på nærskoleprinsippet, og fikk reversert regjeringen Solberg sin beslutning om «fritt skolevalg» høsten 2021. Nærskoleprinsippet gjør at færre elever med svakere konkurransegrunnlag må pendle til skoler lenger unna.

Sp har fått gjennomslag for at ingen skolesteder legges ned i denne perioden, selv om det er satt i gang utredningsarbeid på skole- og tilbudsstruktur. Sp fikk gjennomslag for eget forslag om å utnytte ledig skoleareal bedre gjennom å flytte inn andre fylkeskommunale virksomheter. Sp fikk i saken om budsjettfinansieringsmodell vedtatt et tilleggspunkt om at «ny finansieringsmodell ikke svekker finansieringen av skoler med høy yrkesfagandel eller mindre skoler og skolesteder i fylket.»

Normtallsmodellen angir veiledende norm på minst 60 prosent oppfyllingsgrad av klasser så det er minst 9 elever på yrkesfag og 18 elever på studieforberedende. Sp fikk vedtatt et par tilleggskriterier som vektlegger behov for kompetanse i arbeidslivet og konsekvensene for lokalsamfunnet knyttet til skolen, noe Sp har vist i praksis ved å videreføre ulike utdanningstilbud.

Sp har vært pådrivere for at skolene skal ha tilgang på helsesjukepleiere i samarbeid med kommunene. Sp har vært opptatt av å ha «et godt lag» rundt eleven, som foruten pedagoger innebærer rådgivere, miljøarbeidere, pedagogisk psykologisk tjeneste, Oppfølgingstjenesten mm. Sp har sammen med resten av fylkestinget vedtatt Handlingsplan for psykisk helse.

Sp gikk inn for ny modell for voksnes læring, med 9 karrieresentre organisert som egne enheter. Etter forslag fra Sp ble det vedtatt å utarbeide en strategi for høyere desentrale og fleksible utdanningstilbud. Strategien gir viktige føringer for slike utdanningstilbud, i samarbeid med høgskole, universitet, fagskole og studiesentre. Fylkeskommunen har i denne perioden bevilget store midler til høgskole- og universitetssektoren, inklusive Høgskolesenteret i Kongsvinger og Tynset studie- og høgskolesenter, noe Sp har støttet opp om. Utvalgsleder har også engasjert seg ekstra i arbeidet for Blæstad sin framtid som campus under HINN.

Sp foreslo utredning av en ny pilotmodell innen yrkesfag, med ett år i skole og tre år i bedrift, kombinert med noe skolegang. Modellen vil prøves innen ulike yrkesfag. Formålet er å gi et bredere tilbud der elevtallsgrunnlaget er lavt, samtidig som kompetansebehovet i arbeidslivet er stort. Sp ved hovedutvalgsleder har sammen med andre promotert elever til å søke yrkesfag i takt med arbeidslivets behov. Andelen er nå 58 prosent. Sp tok initiativ til en egen kampanje for å promotere Restaurant- og matfag.

Forslag om tilbud innen Jakt og utmarksforvaltning kom som interpellasjon fra PP, men er fulgt opp aktivt av utvalgsleder. Tilbudet skal utvikles innen valgfrie programfag ved Vg3 påbygg ved avdeling Sønsterud. Sp har også fulgt opp Bioøkonomifag ved Dokka vgs. Etter forslag fra Sp ble det avsatt 20 mill.kr til investering i læremidler på yrkesfag. Sp har støttet en rekke større skoleinvesteringer, blant annet ved Raufoss vgs og Valdres vgs. Sp frontet etablering av lærlingeråd, et viktig tiltak for å styrke demokrati og medbestemmelse også for lærlinger. I høringssak til ny opplæringslov stemte Sp mot flertallet om at opplæringskontorer ikke kan ha arbeidsgiveransvar for lærlinger. Sp har gått inn for å beholde Toten folkehøgskole og Ringebu folkehøgskole i fylkeskommunalt eie, noe som har blitt nedstemt i fylkestinget.

Dette var et knippe av saker hvor Sp har fått markert seg innen utdanning og kompetanse. Sp vil i kommende periode stå på for at Innlandet skal ha et så godt utdanningstilbud som mulig!