Dersom statsråden vedtar at HSØ kan gå videre med Mjøssykehus-alternativet, gjenstår det fortsatt en rekke utfordringer før dette kan realiseres, enten med en trinnvis utbygging, en trinnvis innflytting, eller en sammenhengende utbygging og innflytting.

Kostnadsanslaget for byggingen av selve hovedsykehuset i Moelv, lyder nå på 11,3 milliarder kroner, mot opprinnelig 8,65 milliarder. Hva den endelige kostnaden ved et hovedsykehus i Moskogen vil ende med, er det ingen som kan vite i dag.

Styreleder Svein Gjedrem, uttaler på hjemmesiden til HSØ: «De økte kostnadene ved nytt sykehus i Drammen skyldes forhold som Vestre Viken HF ikke selv har hatt kontroll på. Men vi må følge de generelle prinsippene for henføring av kostnader, – og byggets sluttkostnad tilhører derfor helseforetaket.»

En finansiering av 11,3 milliarder krever at Sykehuset innlandet HF først må kunne stille cirka 3,4 milliarder i egenkapital og samtidig legge fram en realistisk plan for å kunne betjene et lån på nær 8,0 milliarder i lån, over eget driftsbudsjett.

Mjøssykehus-alternativet innebærer mer enn bygging av et nytt hovedsykehus i Moelv. Bygningsmessig rehabilitering og tilpasning til nye oppgaver både på Lillehammer, på Tynset og i Elverum, innebærer også betydelige kostnader. I tillegg ligger det inne i planene en etablering av et nytt lokalmedisinsk senter på Hadeland, etablering av ny base for luftambulansen i Elverum og en opprusting av prehospitale tjenester som følge av at flere nærsykehus legges ned. I prosjektmandatet for konseptfasen står det: «Videre tilkommer investeringer og kostnader knyttet til organisasjonsutviklingsprosess og flytting m.m., samt luftambulansebasen. Dette sammen med reinvesteringer og vedlikehold av gjenværende bygg, utstyr og ambulanser, forutsettes finansiert av Sykehuset Innlandet HF.»

Et eventuelt vedtak fra statsråden, vil bygge på vedtaket i styret for HSØ fra den 22.09.22. Her settes det er rekke betingelser for en eventuell byggestart. «Omstillings- og utviklingsprosessene som organisasjonen må gjennom, medfører risiko. Tiltak for å redusere risiko må iverksettes.» «Fagområder og funksjoner som kan og bør samles skal, så langt det er mulig, samles i forkant av en framtidig innflytting i et nytt bygg.»

Dette vil kreve langt flere tiltak enn de som bare er knyttet til evnen til «å bibeholde bemanningen fram til byggestart.» Etter at vedtaket eventuelt blir låst til Mjøssykehus-alternativet, vil risikoen og kostnadene øke, dess lengre tid det tar før klarsignal for en eventuell byggestart.

«Sykehuset Innlandet HF har lagt til grunn en stor økonomisk forbedring som følge av planene for Mjøssykehuset. Økonomianalysene viser at effektiviseringen og kostnadstilpasningen i forkant, også er vesentlige for helseforetakets økonomiske bæreevne. Det forutsettes at Sykehuset Innlandet HF arbeider videre med tiltak som konkretiserer kostnadstilpasningen i forkant av og gevinstuttak i etterkant av innflytting, som er lagt til grunn for økonomisk bæreevne.»

Saksframlegg for styret i HSØ 10.02.23 viser at SI med dagens struktur er blant de mest kostnadseffektive i hele helseregionen. En betydelig kostnadsgevinst ved Mjøssykehus-alternativet, virker som en ønskedrøm. Alle som har arbeidet i sykehus vet at personalkostnadene utgjør en vesentlig del av sykehusets driftsutgifter. Etter mange år med driftsunderskudd i forhold til vedtatt budsjett, er det vanskelig å se for seg at SI kan unngå en betydelig bemanningsreduksjon og redusert pasienttilbud for å oppnå tilstrekkelig kostnadstilpasning.

Hva vil dette bety for arbeidsmiljøet og attraktiviteten for SI som framtidig arbeidsplass? Hva vil det bety for pasienter og pårørende og for samarbeidet med de kommunale helse- og omsorgstjenestene? Vil den politiske oppslutningen om Mjøssykehus-alternativet holde seg, eller vil flere politiske partier «miste troen»?

«Styret påpeker at tidspunkt for når Sykehuset Innlandet HF kan være klart for byggestart, må vurderes i lys av utviklingen i driftsøkonomien i Sykehuset Innlandet HF og veksten i bevilgninger til spesialisthelsetjenesten.»

Med den økonomiske utviklingen vi leser om i Sykehuset Innlandet HF og de signalene regjeringen gir for sykehusøkonomien framover, er det grunn til å tro at det vil ta mange år før spaden kan settes i jorda for et hovedsykehus på Moskogen i Moelv. Hva vil så skje med dagens planer for bygg?